Voľby kandidáta na rektora

03.11.2020

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na riadnom zasadnutí dňa 28. 10. 2020 v súlade so Zákonom vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so
Štatútom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako aj s vnútorným predpisom „Zásady volieb kandidáta na rektora TnUAD“ vyhlásil voľby kandidáta na rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.


Návrhy kandidátov na rektora TnUAD majú právo navrhovať členovia akademickej obce univerzity a členovia správnej rady univerzity.
Návrhy predkladajú písomne predsedovi volebnej komisie.
Návrhy kandidátov na rektora TnUAD a ich písomný súhlas s kandidatúrou je možné podávať priamo prostredníctvom podateľne TnUAD v Trenčíne alebo poštou (v zalepenej obálke s nápisom Voľby kandidáta na rektora – neotvárať) najneskôr do 09. 11. 2020 (vrátane) na adresu:

Ing. Lenka Bartošová, PhD.
predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Študentská 2
911 50 Trenčín

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica