Verejná výzva VV2015 (APVV)

16.09.2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) v y h l a s u j e verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja (ďalej len „žiadosť“) v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2015

Podrobnosti nájdete na stránke APVV:

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2015?tab=call

Termín: 11. 11. 2015, 12:00

Kontakt na TnUAD: Daniela Vavrová, daniela.vavrova@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica