Vedci univerzity výskumom pomáhajú pacientom

27.08.2020

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je unikátnou metódou s významnými klinickými výsledkami v liečbe mnohých ochorení. Trenčianska univerzita sa ako jedna z mála vedeckých inštitúcií môže pochváliť výskumom v tejto oblasti.

Centrum pre HBO prepája akademické a vedecko-výskumné prostredie s požiadavkami klinickej praxe. Je to jediné pracovisko tohto typu na Slovensku, ktoré nie je založené na komerčnej báze a venuje sa vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na personalizovanú medicínu, t.j. liečbu ušitú pacientovi priamo na mieru. Jeho vznikom sa zvýšila dostupnosť tejto unikátnej terapeutickej metódy pacientom s diagnózami, pri ktorých zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Vybudovaním, zriadením a prevádzkou Centra doplnila Trenčianska univerzita svoj technologický park o nadštandardné vedecko-výskumné laboratórium, nové diagnostické prístroje a veľkokapacitnú hyperbarickú komoru s monitorovacím systémom. Celkovo tvorí Centrum až 12 prístrojov, pričom sedem z nich sa nachádza v laboratóriách Fakulty zdravotníctva a päť na rôznych pracoviskách vo Fakultnej nemocnici. Za 5 rokov sme vykonali v komore takmer 12 tisíc sedení pre pacientov nemocnice, ktoré sme v plnej výške uhradili, na čo sme právom hrdí, lebo sme pomohli a naďalej pomáhame stovkám pacientov. Výsledok výskumu priniesol viac ako 125 publikačných výstupov, za ktoré bol vedecký tím fakulty viackrát ocenený. Rektor univerzity Jozef Habánik ďakuje všetkým členom tímu z fakulty aj nemocnice, rovnako tiež študentom za viac ako 4400 odpraxovaných hodín. Centrum pre HBO bolo témou 20tich záverečných prác študentov Fakulty zdravotníctva, z ktorých viacerí sa venujú tejto problematike aj naďalej vo svojom profesionálnom živote. Výskumná činnosť je aktuálne zameraná na skúmanie účinkov predovšetkým na nehojace sa rany najmä dolných končatín, mozgovo-cievne príhody, náhlu stratu sluchu i viaceré prípadové štúdie. Získaná databáza výsledkov slúži ako jedinečný a cenný zdroj informácií pre štatistické spracovanie sledovaných parametrov a umožní lekárom, čo najúčinnejšie stanoviť terapiu. Je našim poslaním ako vedcov zabezpečiť transfer našich poznatkov, nových liečebných metód a postupov z laboratórií priamo k pacientovi.

 Na vybudovanie samotného Centra získala univerzita príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v hodnote približne 3 mil. EUR a univerzita sa zaviazala uhradiť 5 percentnú spoluúčasť. Trenčianska univerzita investovala do prevádzky komory takmer 300 tisíc EUR z vlastných zdrojov. Tieto prostriedky boli vynaložené najmä na prenájom priestorov, energie, servis, revízie, poistenie, platy lekárov, sestier, technikov a výskumných pracovníkov. V podmienkach univerzity je komora zariadením slúžiacim na vedecké účely. „V súčasnosti spracovávame databázu získaných meraní a výskumná činnosť pokračuje. Ak by však komoru naďalej prevádzkovala univerzita, pacienti by si už museli terapiu v komore hradiť sami bez príspevku poisťovne a to je približne 75 EUR za jedno sedenie. Preto sme zahájili proces transformácie komory na zdravotnícke zariadenie, aby liečba bola pre pacientov dostupná.  Ale robíme všetko preto, aby hyperbarická komora zostala „doma“ v Trenčíne,“ uviedol rektor univerzity Jozef Habánik.

Fakultná nemocnica prejavila záujem o komoru, avšak bezplatne. Jej aktuálna hodnota je 615 tisíc EUR. Univerzita je povinná nakladať so zvereným majetkom v súlade so zákonom a ten nám záväzne určuje postup. Obdobne postupovala nemocnica vo vzťahu k univerzite, pri ponuke prenájmu priestoru, kde je komora umiestnená. Vnímame, že ide o citlivú tému, pri ktorej sa ľahko podľahne emóciám, pretože ide o pacientov a ich zdravie. Univerzita zverejnila svoj zámer vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž už začiatkom roka a Fakultnú nemocnicu sme o ňom informovali ako prvú. To, čo sme urobili naviac bolo, že sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva o pridelenie finančných prostriedkov pre Fakultnú nemocnicu na odkúpenie tejto hyperbarickej komory. Takto by boli všetky strany spokojné. Aj nemocnica, ktorá by mohla poskytovať liečbu, aj pacienti, ktorí by mali liečbu dostupnú a hradenú zo zdravotného poistenia a aj univerzita, ktorá by získané financie mohla investovať do výskumu a prístrojového vybavenia.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica