Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

foto TASR/Radovan Stoklasa

foto TASR/Radovan Stoklasa

14.11.2018

Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa zapojila aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a pre všetkých nadšencov vedy a techniky pripravila v rámci Dní vedy a techniky 2018 množstvo prednášok, zaujímavých workshopov, seminárov či exkurzií, ktoré sa uskutočnili v dňoch od 5. do 11. novembra 2018. Zapojili sa všetky fakulty a univerzitné pracoviská Trenčianskej univerzity.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik ocenil aktivitu fakúlt a teší ho, že univerzita predstavila svoju činnosť a aktivity širokej verejnosti a zároveň priblížila vedu a techniku mladým ľuďom.

Počas dňa otvorených dverícentre FunGlass mali študenti jedinečnú šancu vidieť, kde všade a akými spôsobmi sa chémia využíva. Súčasťou podujatia bola prednáška a predvádzanie chemických experimentov a merania na vybraných prístrojoch (ICP spektrometer, elektrónový mikroskop, rontgenový difraktometer,...).

Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov sa uskutočnili prednášky a vedecký workshop. Prednáška riaditeľa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša, M.Phil. bola na tému Ako kontrolovať politikov a úradníkov okolo nás - Moc občana meniť svet. Jej cieľom bolo prezentovať a oboznámiť o mechanizmoch kontroly vo verejnej správe s dôrazom na aktivitu a zapájame ľudí do verejnej kontroly. Ďalšia prednáška mala tému Pomoc knižníc pri plavbe oceánom informácií. Vedomostná a poznatková spoločnosť, ktorá mala pomôcť študentom pri písaní bakalárskych či diplomových prác. Vedecký workshop bol zameraný na prezentovanie výsledkov riešených projektov VEGA.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove otvorila svoje brány širokej verejnosti. Takmer 300 návštevníkov využilo možnosť nazrieť počas Dní otvorených dverí do priestorov fakulty a mohli sa zúčastniť zaujímavých prednášok, ale aj sami zapojiť do jednoduchých experimentov. Pracovníci a študenti fakulty si pre návštevníkov pripravili pútavý program z výskumných oblastí ako sú 3D modelovanie, mikroskopia, chémia, recyklácia či rôzne druhy materiálov (nanomateriály, kompozity, guma, plasty, sklo, textil...) a mnohé ďalšie. Fakulta sa podieľala aj na organizovaní podujatia Večer výskumníka.

Na Fakulte špeciálnej techniky sa so záujmom stretla prednáška o smerovaní vývoja špeciálnej techniky z pohľadu potrieb ozbrojených síl a krízového manažmentu v podaní doc. Ing. Petra Liptáka, CSc. Uskutočnila sa tiež súťaž vedecko-výskumných prác ŠVOČ, ktorej fakultného kola sa zúčastnili aj zahraniční študenti. Záujemcovia mali možnosť absolvovať  exkurziu v spoločnosti Konštrukta Tiretech v Trenčíne, kde im boli predstavené nové technológie v automobilovom priemysle.

Fakulta zdravotníctva zorganizovala diskusné fórum s názvom Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka, ktoré malo pripomenúť nám všetkým dôležitosť prevencie a zodpovedného správania sa k sebe samým. V rámci podujatia odzneli zaujímavé prednášky i interaktívne ukážky pod odbornou a vedeckou garanciou doc. MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc. z Fakulty zdravotníctva TnUAD a MUDr. Mária Bôžika, zástupcu primára Rádiodiagnostického oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín. Vzácnymi hosťami diskusného fóra boli členky Občianskeho združenia Amazonky, z ktorých poverenia predstavila činnosť ich združenia prodekanka Fakulty zdravotníctva RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. 

Súčasťou bol aj krst putovnej vernisáže fotografií členky OZ Amazonky Zuzky Sčepkovej. Vernisáž je dostupná i naďalej v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (budova B, 1. poschodie).

Členovia Katedry Politológie zorganizovali súťaž ŠVOČ, ktorej sa aktívne zúčastnilo 10 študentov Bc. a Mgr. ročníka. Komisiu tvorili doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD., Mgr. Pavol Struhár, PhD., Mgr. Richard Klimaček, Mgr. Martina Novotná a Mgr. Petra Rendková. Víťazom sa stal: Bc. Karol Orgoník, 2.miesto: Denisa Bellová, 3.miesto: Nikolaj Tarnek a Andrej Pupík.  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica