Trenčianska univerzita zosúladila študijné programy so štandardami

09.09.2022

Trenčianska univerzita k 31. augustu 2022 splnila požiadavky vyplývajúce zo Zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a Zákona o vysokých školách a od akademického roka 2022/2023 bude vzdelávať vo všetkých stupňoch a formách štúdia v študijných programoch zosúladených so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V rámci vnútorných procesov a systému zabezpečovania kvality vzdelávacej a tvorivej činnosti univerzita optimalizovala jednotlivé študijné programy za účelom zvýšenia kvality a efektívnosti vzdelávania v kontexte aktuálnych trendov a požiadaviek trhu práce. Do celého procesu boli aktívne zapojení študenti, absolventi, učitelia a zamestnávatelia nielen z trenčianskeho regiónu. Inovácie sa týkajú nielen samotného obsahu študijných programov, ale aj vizuálnej stránky webového sídla, sociálnych médií a kontinuálnej modernizácie výučbových priestorov, prístrojového a technologického vybavenia.

Novinkou tohto akademického roka bude „sharovanie“ e-bicyklov a e-skútrov. Študenti a zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si budú môcť v priebehu budúceho roka uľahčiť presúvanie po meste pomocou e-bicyklov či skútrov, ktoré budú umiestnené priamo v areáloch fakúlt Trenčianskej univerzity. Univerzita tak okrem podpory mobility študentov chce prispieť k ochrane životného prostredia.

„Študenti budú mať k dispozícii 15 takýchto skútrov a 30 elektro bicyklov. Rozmiestnené budú po fakultách univerzity, aby sa študenti mohli jednoduchšie presúvať medzi jednotlivými budovami,“ objasnil rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ktorý dodal, že univerzita získala prostriedky na zriadenie stanovísk v sume 266 010 EUR pomocou projektu Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero.

Z prostriedkov Európskej únie univerzita investuje cez 491 tis. EUR do zelenej infraštruktúry, športovísk a vodozádržných opatrení. Výrazne sa tým zvýši kvalita a atraktívnosť prostredia pre študentov, zamestnancov univerzity aj obyvateľov Trenčína.

V rebríčku SCImago Institutions Rankings, ktorý hodnotí výstupy a výkony akademických a výskumných inštitúcií z celého sveta si v tomto roku Trenčianska univerzita zlepšila svoje umiestnenie až o 98 miest. SCImago predstavuje celosvetové hodnotenie vedecko-výskumných aktivít a v jeho rebríčku sa v roku 2022 nachádza 8084 najlepších z približne 30 tisíc výskumných inštitúcií.

Vedecký výkon bol hodnotený celkovo, ako aj v troch samostatných súboroch jeho ukazovateľov, a to vo výkonnosti výskumu, inovačných výstupoch a spoločenskom dopade. Nové zverejnené výsledky sa týkajú hodnotiaceho obdobia 2016 – 2020. Trenčianska univerzita si oproti minuloročným výsledkom významne zlepšila ranking v každej z meraných oblastí. V celkovom hodnotení svojho vedeckého výkonu sa posunula z 820. miesta na 722. V oblasti výskumu sa posunula zo 425. miesta na 413. a v oblasti spoločenského dopadu z 251. miesta na 249. miesto. Ako „skokan roka“ pôsobí aj v hodnotení inovácií, kde dosiahla svoj najlepší posun o 104 miest, z 547. na 443. priečku. Pritom práve poradie inovácií sa počíta na základe počtu patentových prihlášok a citácií, ktoré meraná inštitúcia získa z patentov.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorí študentom svoje brány 26. septembra 2022.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica