Trenčianska univerzita vzdeláva pracovníkov verejnej správy

Trenčianska univerzita a jej súčasť Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov sa podieľa na implementácii projektu Posilňovaním spolupráce obcí k riešeniu problému „Invisible border“. Projekt je realizovaný v prioritnej osi Rozvoj miestnych iniciatív, v konkrétnom cieli Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Cieľom projektu je vyhľadávanie a implementácia riešenia a realizácia aktivít, ktoré prostredníctvom posilňovania medziobecnej spolupráce povedú k riešeniu problému "Invisible border". Súčasťou projektu je posilňovanie kapacít, efektívnosti a kvality verejnej správy v cezhraničných územiach na základe vzniknutej znalostnej platformy stakeholderov kľúčových pre rozvoj príslušných regiónov a lokalít (univerzity, obce, DSO a pod.). Projekt vychádza z aplikácie prístupu riadenia a transferu poznatkov a inovácií vo verejnej správe s dôrazom na posilňovanie potenciálu spolupráce obcí v ČR a SR, ktorá je stále podhodnotená z hľadiska jej využívania. Zmyslom projektu je spolupráca s inštitúciami verejnej správy, tvorba partnerstiev prinášajúcich inovácie, rozvoj kapacít, vedomostí a schopností pre subjekty verejnej správy.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica