Trenčianska univerzita slávnostne zahájila Akademický rok 2022/2023

Nový akademický rok 2022/2023 sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne zahájil v pondelok 26. septembra 2022 o 10:00 hod. akademickým obradom a príhovorom rektora univerzity Jozefa Habánika študentom prvých ročníkov v aule univerzity.

Trenčianska univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu, výskum a  prostredie, ktoré má motivovať študentov. Je vhodné pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení. Univerzita ponúka odbory, ktoré študentom neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Neustále rozvíja spoluprácu s firmami a podnikmi, štúdium je prepojené s praxou, ktorá veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Univerzita ponúka technické, ekonomické a zdravotnícke smery. Absolventi sú podľa prieskumov na trhu žiadaní a vzhľadom na vysokú koncentráciu strojárskeho, automobilového, ale aj sklárskeho priemyslu nachádzajú okamžité uplatnenie aj priamo v regióne.

Trenčianska univerzita k 31. augustu 2022 splnila požiadavky vyplývajúce zo Zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a Zákona o vysokých školách a od akademického roka 2022/2023 bude vzdelávať vo všetkých stupňoch a formách štúdia v študijných programoch zosúladených so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V rámci vnútorných procesov a systému zabezpečovania kvality vzdelávacej a tvorivej činnosti univerzita optimalizovala jednotlivé študijné programy za účelom zvýšenia kvality a efektívnosti vzdelávania v kontexte aktuálnych trendov a požiadaviek trhu práce. Do celého procesu boli aktívne zapojení študenti, absolventi, učitelia a zamestnávatelia nielen z trenčianskeho regiónu. Inovácie sa týkajú nielen samotného obsahu študijných programov, ale aj vizuálnej stránky webového sídla, sociálnych médií a kontinuálnej modernizácie výučbových priestorov, prístrojového a technologického vybavenia.Novinkou tohto akademického roka bude „sharovanie“ e-bicyklov a e-skútrov. Študenti a zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si budú môcť v priebehu budúceho roka uľahčiť presúvanie po meste pomocou e-bicyklov či skútrov, ktoré budú umiestnené priamo v areáloch fakúlt Trenčianskej univerzity. Univerzita tak okrem podpory mobility študentov chce prispieť k ochrane životného prostredia. „Študenti budú mať k dispozícii 15 takýchto skútrov a 30 elektro bicyklov. Rozmiestnené budú po fakultách univerzity, aby sa študenti mohli jednoduchšie presúvať medzi jednotlivými budovami,“ objasnil rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, ktorý dodal, že univerzita získala prostriedky na zriadenie stanovísk v sume 266 010 EUR pomocou projektu Zelená revitalizácia a podpora udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero.Z prostriedkov Európskej únie univerzita investuje cez 491 tis. EUR do zelenej infraštruktúry, športovísk a vodozádržných opatrení. Výrazne sa tým zvýši kvalita a atraktívnosť prostredia pre študentov, zamestnancov univerzity aj obyvateľov Trenčína. Univerzitný areál v ktorom sídli Fakulta špeciálnej techniky, zmodernizovaný Študentský domov a buduje sa Kreatívne centrum, tak získa významný rozvojový impulz s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a biodiverzity. Na ploche viac ako  5600 m2 vznikne zelený kreatívny priestor, revitalizuje sa zeleň, odstránia sa staré environmentálne záťaže a nainštalujú sa prvky drobnej architektúry, športových a oddychových plôch. 

Počas celého akademického roka 2022/2023 bude prebiehať modernizácia priestorov na Fakulte špeciálnej techniky v rámci budovania Kreatívneho centra. V Centre s rozlohou takmer 850 m² vzniknú štyri remeselné dielne s moderným prístrojovým vybavením, priestory pre podporu kreatívnej tvorby ako front office, denná kaviareň, prednáškové priestory či oddychová zóna a coworkingové priestory. V Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass sa dokončuje kompletná rekonštrukcia priestorov, pribudnú tu špeciálne technológie a laboratórne zariadenia pre ich výskumný program. Tieto nové moderné technológie vytvoria podmienky na to, aby Centrum aj naďalej úspešne priťahovalo a importovalo talenty, ale súčasne i šírilo a exportovalo inovatívne myšlienky. Ukončená je tiež komplexná štúdia areálu stredoškolsko-vysokoškolského EDUTECH campus-u, v rámci ktorého sa pripravuje zriadenie a prevádzka inovačného centra pre materiálový výskum a dizajn na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Aktuálne je v schvaľovacom procese finančné krytie pre spracovanie projektovej dokumentácie pre získanie územného rozhodnutia a stavebných povolení s cieľom byť súčasťou integrovanej územnej stratégie Trenčianskej župy.

O štúdium na Trenčianskej univerzite je čoraz väčší záujem. Do akademického roka 2022/2023 sa do prvých ročníkov prihlásilo 2109 uchádzačov, z toho 695 uchádzačov zo zahraničia čo svedčí o tom, že univerzita je integrálnou súčasťou Európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a že stúpa kredit univerzity v medzinárodnom kontexte. Na základe rozhodnutí o prijatí bolo zapísaných 853 študentov v dennej a externej forme štúdia. Zaznamenali sme nárast v porovnaní s uplynulým akademickým rokom 2021/2022, kde sa na štúdium prihlásilo 1806 uchádzačov a zapísalo sa 817 študentov. Neustále stúpa záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na univerzite, v tomto roku sa bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzdelávať 161 zahraničných študentov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica