Trenčianska univerzita sa dôrazne ohradzuje!

12.10.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam kandidáta na člena Správnej rady TnUAD Mgr. Juraja Hipša, ktoré boli zverejnené na jeho FB profile nakoľko sa nezakladajú na pravde.

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutočnilo dňa 5. 10. 2022 a je z neho zrejmé, že nikto z prítomných nenapadol a nespochybnil vzdelanie kandidáta. Bola však položená otázka ohľadom splnenia zákonnej povinnosti: „Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá ....., má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.“

V našom liste zo dňa 22. 9. 2022 TnUAD ešte pred konaním Verejného vypočutia upozornila univerzita zastupujúceho ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na chýbajúce relevantné skutočnosti v doručených materiáloch MŠVVaŠ SR, ktoré by preukázali splnenie požiadaviek §40 ods. 3. zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a požiadali sme o ich doplnenie, resp. doručenie nového návrhu na kandidáta.

Nakoľko správna rada verejnej vysokej školy podľa § 41 ods.10 zákona prijíma svoje závery formou uznesenia a rozhoduje okrem iného aj o nakladaní s majetkom a rozpočte (§ 41 zákona), je z hľadiska nespochybniteľnosti a právoplatnosti týchto uznesení podstatné, aby členovia správnej rady verejnej vysokej školy spĺňali zákonom predpísané požiadavky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica