Trenčianska univerzita prispeje k obnoveniu malých rádiových staníc

30.03.2023

Malé komunitné rádiá čelia čoraz väčšej výzve v oblasti produkcie kvalitného obsahu spojenej s nedostatkom financií a narážajú tak na prekážky, ktoré môžu viesť k ich zániku. Projekt NEWAVES sa zrodil z potreby riešiť výzvy miestnych a regionálnych rádií umiestnených v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva a má zabezpečiť ich finančnú udržateľnosť a zároveň bojovať proti dezinformáciám.

Iniciatíva NEWAVES prostredníctvom digitálnej platformy prispeje k posilneniu spolupráce medzi rozhlasovými stanicami, novinármi a vysokými školami špecializovanými na mediálny sektor. Ponúkne im súbor vzdelávacích nástrojov a európsky program mobility pre súčasných a budúcich rozhlasových pracovníkov, aby zlepšili svoje digitálne zručnosti a vyrovnali sa s rastúcou konkurenciou.

Projekt vedie konzorcium 7 organizácií zo štyroch krajín, ktoré vytvoria digitálnu platformu na propagovanie regionálne vyrábaného obsahu v Európe, vybudujú kapacity pre študentov a prispejú k prepojeniu konvenčných a digitálnych médií. Slovensko v tomto projekte zastupuje Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Rozhlas a televízia Slovenska. „Katedra politológie vzdeláva študentov v oblasti politických vied a okrem základných politologických predmetov sa zaoberá výskumom medzinárodných vzťahov, politických strán, médií a verejnej mienky. V rámci projektu bude mať Katedra na starosti vyškolenie súčasných a budúcich profesionálov a študentov v oblasti komunikácie, ako aj program e-learningových kurzov na riešenie špecifických potrieb miestnych rádií. Celkový rozpočet projektu je 916 315 EUR“, uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

NEWAVES zlepší životaschopnosť a konkurencieschopnosť profesionálne vyrábanej žurnalistiky tým, že poskytne sieť spolupráce, v ktorej môžu miestne a regionálne rádiá využívať nový vysokokvalitný obsah. Projekt docieli, aby rádiá spolupracovali pri riešení problémov, ktorým čelia ako jednotlivé inštitúcie súperiace nielen s väčšími rádiami, ale aj so zdrojmi informácií a zábavy pre ich tradičné publikum. Preto sa napríklad vytvorí zbierka zvukových záznamov správ, rozhovorov a udalostí, ku ktorým budú mať partnerské subjekty prístup. Získajú tak zdroje na zlepšenie ponuky pre ich poslucháčov pri tvorbe a distribúcii dôveryhodného spravodajského obsahu, ale aj prezentáciu európskeho bohatstva a kultúrnej rozmanitosti.

Za školiaci program pre mediálny sektor bude zodpovedná Katedra politológie Trenčianskej univerzity a jej úlohou bude vyškolenie miestnych rádií, novinárov, profesionálov, študentov a profesorov komunikácie, aby sa vytvorili príležitosti na výmenu vedomostí a stimulovali inovácie v rádiovom sektore. Katedra tiež vytvorí pilotný test pre program e-learningového kurzu. Prototyp kurzu sa sprístupní reálnym používateľom a na základe získaných výstupov sa pristúpi k jeho vylepšovaniu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica