Trenčianska univerzita podpísala Memorandum o spolupráci slovenských univerzít

23.10.2019

V utorok 22. 10. 2019 podpísal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik a ďalších 8 slovenských univerzít memorandum o spolupráci.

 Podpisom Memoranda o spolupráci slovenských univerzít univerzity vyjadrujú vôľu užšie spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej misie vysokých škôl.

  Všetky strany memoranda Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove deklarujú svoj záujem vytvoriť Konzorcium slovenských univerzít, ktoré bude združovať univerzity okolo geografického stredu Európy.

  Konzorcium slovenských univerzít bude mať právne postavenie konzorcia vysokých škôl. Bude pôsobiť ako záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri konzorcií vysokých škôl. Právna subjektivita a všetky akademické práva a slobody členov konzorcia zostanú v plnom rozsahu zachované.

 Zriadenie konzorcia bude znamenať zlepšenie postavenia jeho členov v akademických rankingoch, medzinárodnej a úniovej spolupráci, ako aj navýšenie ich finančných zdrojov. Konzorcium je prostriedkom slúžiacim na posilnenie vzájomnej synergie kapacít členských univerzít. Zároveň bude aktívne spolupracovať s ďalšími konzorciami a klastrami na Slovensku, v Európe a vo svete.

 Združené univerzity reprezentujú 50 tisíc študentov a 4 tisíc tvorivých zamestnancov. Výsledky vo vede a výskume dokumentuje viac ako 8 000 vedeckých publikácií evidovaných za ostatných 5 rokov v databáze Web of Science.

 Možnosť pristúpiť k memorandu o spolupráci zostáva otvorená aj po jeho podpise. Založenie konzorcia sa po diskusiách s partnermi a akademickými samosprávami očakáva v najbližšom období.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica