Trenčianska univerzita je úspešná v medzinárodných rankingoch

13.03.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne výrazne boduje v dvoch rebríčkoch hodnotenia európskych univerzít poskytujúcich vzdelávanie v programoch s technickým zameraním EngiRank. Ranking zohľadňuje 15 ukazovateľov zoskupených do piatich kritérií: efektívnosť výskumu, inovácie, kvalita výučby, prestíž a internacionalizácia. Z viac ako 200 posudzovaných vysokých škôl 81 spĺňalo kritériá pre inštitucionálne hodnotenie v oboch rebríčkoch, pričom hodnotené bolo obdobie 2014 až 2018. Okrem všeobecného poradia bolo klasifikovaných sedem „inžinierskych a technologických“ hodnotení podľa študijných odborov. Vybrané disciplíny rešpektujú klasifikáciu „Field of Science“ schválenú Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

EngiRank je určený predovšetkým budúcim študentom a ich rodičom ako pomôcka pri výbere študijného odboru a univerzity, ktorá po ukončení štúdia poskytne najlepšie šance pre uplatnenie na trhu práce, ale i zamestnávateľom vrátane európskeho odvetvia Hi Tech pri hľadaní talentovaných absolventov a odborníkov do praxe.

Prezentované výsledky sú pilotnou verziou európskeho rebríčka. Predstavujú analýzu vysokoškolského vzdelávania v inštitúciách so silným profilom „Engineering & Technology“ v 13 európskych krajinách: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Tieto krajiny s pomerne podobnými systémami vzdelávania vstúpili do Európskej únie po roku 2004 a často sú označované ako „nová Európa “.

V celkovom rebríčku sa Trenčianska univerzita umiestnila na 48. mieste spomedzi 81  hodnotených univerzít, pričom v rankingu figuruje ako 4. najlepšia univerzita na Slovensku spomedzi hodnotených slovenských univerzít poskytujúcich vzdelávanie v technických programoch.  

V rebríčku hodnotenia inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v odbore materiálového inžinierstva sa univerzita umiestnila na celkovom 52. mieste zo 139 posudzovaných inštitúcií. Zo šiestich slovenských univerzít hodnotených v uvedenom rebríčku, dosiahla Trenčianska univerzita najlepšie hodnotenie.

Podľa slov rektora univerzity Jozefa Habánika k zostaveniu rebríčka EngiRank viedlo jeho tvorcov vedomie, že vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní udržateľného rozvoja Európy, v ktorom je dôležité vytváranie inovatívnych technológií a vzdelávanie kreatívnych odborníkov schopných nových riešení a zodpovedného sociálneho konania. Ak chceme splniť tieto výzvy vzhľadom na rastúcu internacionalizáciu a priemysel 4.0, potrebujeme nástroj na porovnanie kvality poskytovaného vzdelávania v technických študijných programoch, ktoré jednotlivé vysokoškolské inštitúcie EÚ ponúkajú. Rebríček univerzít a programov je na jednej strane dnes akceptovanou formou vzájomného porovnávania, ale na strane druhej vyžaduje interpretáciu a „čítanie“ s porozumením.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica