Trenčianska univerzita inovuje výskumnú infraštruktúru

16.02.2021

Trenčianska univerzita už takmer 3 roky úspešne implementuje projekt Rozvoj inovačného potenciálu Bielokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej základne. Projekt vyšiel v rámci výzvy Využívanie inovačného potenciálu a jeho cieľom je dobudovanie výskumno–vývojovej sklárskej základne na území Euroregiónu Bílé–Biele Karpaty, ako tradičnom území sklárskej výroby, ktorá skvalitní služby pre priemyselné sklárske podniky. Garantom projektu je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a jej cezhraničným partnerom je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí. Partnerom nezahrnutým v projekte je na základe predchádzajúcej spolupráce aj Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Projekt si kladie za cieľ zdieľanie informácií a skúseností, transfer technológii a zlepšovanie spolupráce tradičných partnerov s malými a strednými podnikmi, ďalšími podnikmi a univerzitami, výskumnými a vedeckými strediskami predovšetkým v rámci Českého a Moravského sklárskeho klastra. Realizáciou aktivít dochádza k zvýšeniu konkurencieschopnosti v aplikovanom výskume a vývoji sklovín a k vytvoreniu funkčných regionálnych inovačných systémov v cezhraničnom regióne. V rámci projektu KASKLO bola vytvorená základná platforma pre vytvorenie expertného tímu pozostávajúceho zo zástupcov partnerov projektu a podnikov, s ktorými partneri aj naďalej spolupracujú v oblasti aplikovaného výskumu fyzikálne chemických vlastností skiel. Expertný tím sa rozšíri o ďalšie podniky a nadviazaním užšej spolupráce s Českým a Moravským sklárskym klastrom získa širší rozmer a dopad na celé územie SR a ČR. Výmena skúseností zintenzívni transfer know-how vo využívaní technológií s vysokou pridanou hodnotou a umožní znižovanie energetickej náročnosti vo výrobe.

Na strane Trenčianskej univerzity je hlavnou náplňou inovácia existujúcej kvalitnej prístrojovej infraštruktúry. Konkrétne ide o upgrade RTG fluorescenčného spektrometra o röntgenovú lampu a nákup platinových kelímkov do tavičky Fluxana. Prístroje sú súčasťou Laboratória RTG fluorescenčnej spektroskopie vybudovaného z predchádzajúceho projektu KASKLO. V súčasnosti sa v laboratóriu rieši množstvo vedecko-výskumných úloh zameraných na chemické analýzy rôznych druhov skiel. Potreba inovácie už existujúceho pracoviska vyplynula z požiadaviek zvyšovania kvality služieb pre priemyselných partnerov v rámci základného či aplikovaného výskumu. Pri projekte je ustanovený expertný tím, ktorého účelom je upevnenie a rozšírenie cezhraničnej spolupráce s dôrazom na súčinnosť medzi podnikmi a strediskami výskumu a vývoja s vysokými školami.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica