Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytuje možnosti štúdia uchádzačom so špecifickými potrebami

12.03.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne má poradenské centrum, v ktorom získajú uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami informácie o špecifikách študijných odborov a možnostiach štúdia vzhľadom ku svojim potrebám. Špecifickými potrebami uchádzača aj študenta sa rozumejú zvláštne potreby v štúdiu najmä z pohľadu zdravotného postihnutia zraku, sluchu alebo pohybu, špecifických porúch učenia alebo psychického ochorenia.

Hlavnou úlohou poradenského centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je poskytovať, v čo najväčšej možnej miere, rovnaké možnosti štúdia všetkým študentom. Študenti so špecifickými potrebami, ktorí majú záujem získať vysokoškolské vzdelanie môžu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne čerpať podporu v štúdiu doložením uznateľných dokladov na účely vyhodnocovania ich špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb. Medzi uznateľné doklady patrí lekárske vysvedčenie, nie staršie ako 3 mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie a vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.

Kontaktná osoba pre uchádzačov so špecifickými potrebami je PaedDr. Bianka Rolníková, PhD. – bianka.rolnikova@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica