Študentská literárna súťaž

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s univerzitnou Astronomickou pozorovateľňou Alojza Cvacha v Trenčíne

vyhlasujú

 

Študentskú literárnu súťaž pri príležitosti 100. výročia narodenia Arthura C. Clarka o najlepšiu  poviedku, úvahu alebo esej.

 

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť autor (študent strednej školy) s dosiaľ nepublikovanou prácou (či už na papieri alebo na internete).
 • Žáner: poviedka, úvaha, esej.
 • Téma: sci-fi, fantasy, mystery.
 • Jazyk: slovenský.
 • Formálna stránka: práca v rozsahu maximálne  5 strán, formát A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosť písma 12.
 • Súťažná práca musí obsahovať: názov práce, meno a priezvisko autora, vek, adresa bydliska, e-mail, tel. kontakt, názov navštevovanej školy a ročník.
 • Texty autorom späť nezasielame.
 • Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže.
 • Od jedného autora prijímame maximálne 2 práce.

 Priebeh súťaže:

 • Súťaž je jednokolová.
 • Uzávierka zaslania súťažných prác je dňa 01. 12. 2017.
 • Vyhodnotenie súťaže za účasti autorov súťažných prác, poroty a organizátorov podujatia sa uskutoční dňa 07. 12. 2017 o 10:00 hod. v priestoroch  Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (2. poschodie).

Ocenené budú tri súťažné práce. Posúdi ich odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

 • udeliť ocenenia  autorom víťazných prác,
 • nezaradiť do  súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,
 • neudeliť niektorú z cien.

 

Súťažný text zašlite na e-mailovú adresu: zuzana.starostova@tnuni.sk

Kontakt, informácie: zuzana.starostova@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica