Stretnutie k aktuálnym problémom v školstve

26.02.2019

Dňa 20. februára 2019 sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnilo v rámci Členskej schôdze Základnej organizácie odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri TnUAD v Trenčíne verejné diskusné stretnutie s predsedom OZ na Slovensku Ing. Pavlom Ondekom a doc. Ing. Miroslavom Habánom, PhD. - podpredsedom združenia a predsedom Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií. Za vedenie TnUAD sa schôdze zúčastnil doc. Ing. Peter Lipták, CSc., prorektor pre stratégiu a rozvoj.

Diskusiu a členskú schôdzu viedol predseda ZO OZ PŠaV pri TnUAD Ing. Karol Krajčo. Ing. Ondek oboznámil účastníkov so stavom zamestnanosti na vysokých školách SR, s predpokladmi navyšovania platov zamestnancom VŠ a s jednaniami, ktoré absolvoval s ministerkou školstva, Rektorskou konferenciou a Študentskou radou vysokých škôl. Doc. Habán informoval prítomných o aktuálnych problémoch vysokých škôl a úlohe odborov pri zlepšovaní podmienok pracovníkov VŠ. V rámci diskusie bola preberaná aj aktuálna situácia v oblasti rekreačných poukazov a ich financovania. Predstavitelia Úradu zväzu prezentovali možnosti pre členov odborov. Medzi najzaujímavejšie patrili:

- poskytovanie bezúročných pôžičiek členom zväzu,

- finančná pomoc členom v sociálnej núdzi,

- možnosť ubytovania a dotácia na toto ubytovanie v rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch a chata Čingov v Slovenskom raji počas celého roka, ako i v partnerských rekreačných zariadeniach,

- bezplatná právna pomoc odborovým právnikom v pracovno-právnych vzťahoch,

- či týždenný detský letný tábor v Kežmarských Žľaboch.

Stretnutie sa stretlo s pozitívnym ohlasom zamestnancov aj hostí.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica