Stanovisko k pripravovaným zmenám v zákone o VŠ

08.02.2021

Aktuálne v akademickom prostredí oprávnene rezonujú otázky oklieštenia akademickej samosprávy a autonómie univerzít. Dôvodom je zatiaľ „neverejná“ novelizácia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Začiatkom roka ministerstvo školstva zverejnilo tlačovú správu, v ktorej uvádza, že pripravuje návrh zákona, v ktorom sa má upraviť systém riadenia a činnosti samosprávnych orgánov vysokých škôl. Následne sa do akademickej obce dostala neoficiálna verzia, ktorá počíta s výraznými zásahmi do práv a slobôd v oblasti inštitucionálnej autonómie našich univerzít.

Na túto situáciu veľmi aktívne zareagovala reprezentácia vysokých škôl (Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl) s odkazom, že nebola prizvaná k príprave novely a vyzýva k širokej odbornej diskusii celej akademickej obce s odkazom na práva, ktoré univerzity získali po novembri 1989.

Ako uviedol rektor Jozef Habánik, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je členom Európskej asociácie univerzít a v duchu Magny Charty Universitatum považuje za dôležité, aby boli aj naďalej rešpektované spoločné hodnoty európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Tie sú založené okrem iného aj na nezávislosti od politických zásahov do výkonu samotného poslania univerzít a vysokých škôl.

„V novembri tohto roka si pripomenieme osobitne významnú udalosť, 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, ktorého meno hrdo nesie v názve práve naša univerzita. Alexander Dubček získal na prestížnych univerzitách, vrátane najstaršej univerzity na svete, University of Bologna viacero čestných doktorátov a ocenení ako prejav uznania a úcty k hodnotám demokracie, slobody a humanizmu. Preto avizované zmeny, ktoré by negatívnym spôsobom zasiahli do autonómie vysokých škôl, považujem za nesprávne. Samozrejme všetky rozumné návrhy, ktoré povedú k zvýšeniu kvality, efektívnejšiemu riadeniu a bude na nich participovať reprezentácia vysokých škôl, podporím. Sám mám niekoľko návrhov na úpravu súčasne platnej legislatívy,“ dodáva vo svojom stanovisku rektor univerzity Jozef Habánik.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica