Spolupracujeme s Ozbrojenými silami

10.07.2019

Prorektor pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity Dr. h. c. doc. Ing. Peter Lipták, CSc. sa zúčastnil na štátnych záverečných skúškach a obhajobách záverečných prác Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Niektoré študijné programy Fakulty špeciálnej techniky a Akadémie sú podobné a vzájomne nadväzovateľné. Študenti  Akadémie ozbrojených síl obhajovali záverečné práce napríklad z oblasti využitia dronov pre snímanie terénu alebo výkonu prieskumnej činnosti, analýzy technických parametrov kolesových vozidiel 4x4 z pohľadu možnosti ich využitia v krízových a konfliktných situáciách, postup pri návrhu dielenských prostriedkov v pojazdných a stacionárnych dielňach opráv špeciálnej techniky, možnosti konštrukcie aktívnych maskovacích prostriedkov, využitie optoelektronických prostriedkov a ďalšie. Táto tematika je blízka aj záverečným prácam a projektom študentov Fakulty špeciálnej techniky.

V rámci návštevy sa prorektor Lipták zúčastnil porady s vedúcim Katedry strojárstva AOS prof. Ing. Petrom Droppom, PhD.  a s dekanom Fakulty vojenských technológií Univerzity obrany Brno plk. Prof. Ing. Martinom Mackom, CSc.  Na porade riešili otázky ďalšej možnej spolupráce pri riešení vedeckých odborných projektov, študijné pobyty študentov a zamestnancov, pokračovanie naplňovania projektu ERASMUS+, vzájomnú výmenu prednášajúcich v rámci vyžiadaných prednášok, spoluprácu pri organizovaní konferencií a sympózií či spolupodieľanie sa autorov v publikačnej činnosti.

Prorektor Lipták diskutoval aj s riaditeľom personálneho úradu plk. Ing. Ivanom Sálašim. Personálny úrad má záujem naďalej oslovovať absolventov Fakulty špeciálnej techniky našej univerzity s cieľom ponúknuť im možnosť zamestnať sa v Ozbrojených silách SR.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica