Spolupráca TnUAD s mestom Trenčín

13.12.2012

Poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. dňa 12. decembra 2012 vystúpil na Zasadnutí mestského zastupiteľstva v Trenčíne, kde podal Mestskému zastupiteľstvu informáciu o stabilizovaní situácie na TnUAD, príprave na komplexnú akreditáciu v roku 2014, zavádzaní hodnotenia kvality podľa medzinárodných noriem ESG.

Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček potvrdil vzájomnú spoluprácu medzi TnUAD a mestom Trenčín ku prospechu obyvateľov mesta a Trenčianskeho regiónu.

Spolupráca medzi TnUAD a samosprávou mesta Trenčín je dôležitým míľnikom  v ďalšom zvyšovaní kvality vysokoškolského vzdelania v Trenčianskom regióne.





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica