Slávnostné otvorenie Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

29.05.2013

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude dňa 29. mája 2013 slávnostné otvorenie vedecko-výskumného pracoviska „Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály“. Vedecko-výskumné pracovisko je vybudované vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály a je spoločným pracoviskom Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave s partnermi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Ústavom materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Realizácia projektu bola zahájená v septembri 2010 a bude ukončená v auguste 2013. Miestom realizácie sú mestá Trenčín a Košice.

Celkové náklady na projekt sú 3 976 900,20 EUR, pričom táto suma predstavuje aj výšku nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Takmer 90% objemu čerpaných prostriedkov bolo určených na zlepšenie prístrojového vybavenia Centra, vďaka čomu vzniklo jedno z najlepšie vybavených centier materiálového výskumu na Slovensku. Vybudovali sa laboratóriá elektrónovej mikroskopie, röntgenovej difrakcie, termickej analýzy, keramografické a pecné laboratóriá a laboratórium spektrometrie. Laboratóriá budú slúžiť na excelentný výskum v oblasti keramiky, skla a silikátových materiálov, ako aj na školenie doktorandov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica