Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

21.09.2018

Opäť po roku dňa 24. septembra 2018 rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik slávnostne zaháji nový akademický rok, tradične v aule univerzity so začiatkom o 10:00 hod.

Trenčianska univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu, výskum a  prostredie, ktoré má motivovať študentov. Ak niekto uvažuje o vysokoškolskom štúdiu, mal by sa zamerať na odbor, ktorý mu neskôr umožní vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie a vybrať si takú školu, ktorá je prepojená s praxou a veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Naša univerzita preto neustále rozvíja a rozširuje spoluprácu s firmami a podnikmi. Situácia na trhu práce ukazuje aj naďalej trend technických, ekonomických a zdravotníckych smerov, čo sú odbory, ktoré je možné u nás študovať. Podľa prieskumov patria naši absolventi k tým žiadaným a vzhľadom na vysokú koncentráciu strojárskeho, automobilového, ale aj sklárskeho priemyslu nachádzajú okamžité uplatnenie aj priamo v regióne.

V súlade s modernými trendmi vo vysokoškolskom vzdelávaní pribudla na našej univerzite možnosť cudzojazyčného štúdia vo vybraných študijných programoch, čím chceme zvýšiť záujem zahraničných uchádzačov o štúdium u nás. Zriadili sme nové Erasmus centrum, ktorého poslaním je profesionálna podpora študentov, ktorí chcú študovať v zahraničí a študentov, ktorí prichádzajú študovať zo zahraničia v rámci mobilitného programu Erasmus+. Na Fakulte zdravotníctva pribudol novo-akreditovaný študijný program fyzioterapia v druhom stupni štúdia. Našim študentom a zamestnancom sa snažíme vychádzať v ústrety vo všetkých smeroch, a preto na univerzite vznikne napr. aj detský kútik.      

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik vníma univerzitu ako inštitúciu, ktorá je integrálnou súčasťou európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Štúdium u nás je vhodné pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď po jeho absolvovaní.

Na štúdium sa pre akademický rok 2018/2019 do prvých ročníkov zatiaľ prihlásilo 1164 uchádzačov a na základe rozhodnutí o prijatí bolo zapísaných 749 študentov v dennej aj externej forme štúdia.

Pre porovnanie v uplynulom akademickom roku 2017/2018 sa na štúdium prihlásilo 1153 uchádzačov a zapísalo sa na základe rozhodnutí o prijatí 733 študentov v dennej a externej forme štúdia.

Pre študentov sme na september pripravili prekvapenie, a to v podobe rekonštrukcie internátov uskutočnenej z dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR aj z vlastných zdrojov, pretože študenti musia mať nielen čoraz kvalitnejšie a modernejšie vzdelávanie, v súlade s novými trendmi, ale aj primerané podmienky na bývanie. Vláda vyčlenila v januári tohto roku 20 miliónov eur z rozpočtu na rekonštrukciu vysokoškolských internátov. Tento krok vlády a suma, ktorá bola pridelená Trenčianskej univerzite, nám pomohli začať 1. etapu nevyhnutnej modernizácie. V prvom kole pridelených dotácií získala Trenčianska univerzita 237 000EUR na obnovu internátov. Avšak celkové finančné prostriedky, ktoré investovala nielen na rekonštrukciu študentských domovov predstavujú sumu 480 000 EUR a z toho 95 000 EUR použila z vlastných zdrojov univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica