Slávnostné kolokvium

© ATP Journal, 2018

© ATP Journal, 2018

© ATP Journal, 2018

© ATP Journal, 2018

26.09.2018

    Dňa 19. septembra 2018 sa zástupcovia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc., dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Viliam Cibulka CSc. a prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Ing. Štefan Pivko, PhD. zúčastnili slávnostného kolokvia Minulosť, súčastnosť a budúcnosť IT na Slovensku. Kolokvium bolo zorganizované v spolupráci s Ústavom Informatiky Slovenskej akadémie vied v Bratiskave a Trenčianskou unvierzitou pri príležitosti významného životného jubilea akademika profesora Ing. Ivana Plandera DrSc.

    Prorektor doc. Lipták vo svojom slávnostnom príhovore pripomenul významnú úlohu akademika Plandera pri založení Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pán akademik bol prvým rektorom našej alma mater a významnou mierou sa zaslúžil o budovanie  úspešnej histórie univerzity. Profesor Plander dodnes pôsobí  na Trenčianskej univerzite a rád chodí na besedy medzi študentov.

    Myšlienka našich predchodcov, prezieravých a predvídavých ľudí, zriadiť v priemyselne vyspelom kraji pod Považským Inovcom vysokú školu, bola štartovacím momentom pre začatie štafety behu na dlhú trať. Vytvorením, zriadením a vybudovaním vysokej školy sa začala písať história vysokoškolského vzdelávania v meste Trenčín. V  meste, kde v dávnej minulosti, v roku 179, ako oznamuje nápis na hradnej skale, zvíťazili rímske légie cisára Marka Aurélia nad barbarmi pri osade Laugaricio, na konci dvadsiateho storočia zvíťazil duch vzdelávania. Dňa 24. marca 1997 pána akademika Plandera oslovil splnomocnenec vlády SR, aby zriadil Trenčiansku univerzitu. Ing. Ján Pristach a prednosta Krajského úradu v Trenčíne Ing. Milan Topoli  prišiel s s ponukou, či by bol ochotný prijať poverenie funkciou štatutárneho predstaviteľa Trenčianskej univerzity s cieľom prípravy jej založenia a personálneho i materiálneho budovania. On bez  dlhších úvah  ponuku prijal.

    Národná rada SR 15. mája 1997 schválila zákon č. 155/97 o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne s účinnosťou od 1. júla 1997. V nadväznosti na tento zákon, dňa 16. júna 1997 poverila profesora Plandera ministerka školstva SR Eva Slavkovská výkonom funkcie štatutárneho orgánu Trenčianskej univerzity v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica