Rektor vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice. Zriaďuje sa Ortopedická klinika.

31.05.2021

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik vymenoval spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice v Trenčíne Tomášom Janíkom prednostov kliník. Trenčianska univerzita má s Fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva a rozbehnutú niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu. Kliniky Fakultnej nemocnice tvoria výučbovú základňu pre študentov našej univerzity. Ich úlohou je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby študenti získali potrebnú prax. Prednostovia sú vedúci kliník, ktorých výber na pozíciu je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov, a to špecializácia v príslušnom študijnom odbore, ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia s titulom PhD. a najmä aktívna spolupráca s fakultou v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a publikačnej činnosti. Prednostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase riaditeľa nemocnice na dobu štyroch rokov.

Prednostom Onkologickej kliniky sa stal  Branislav Bystrický, do  funkcie prednostu Kliniky úrazovej chirurgie a Chirurgickej kliniky bol menovaný Jaroslav Ridoško, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal Peter Kaščák,  Pavol Šimurka bol menovaný do funkcie prednostu Kliniky pediatrie a neonatológie, Branislav Moťovský sa stal prednostom Psychiatrickej kliniky,  Marek Káčerik prednostom Očnej kliniky a do funkcie prednostu novovzniknutej Ortopedickej kliniky bol menovaný Jozef Pogran. Dekanka Fakulty zdravotníctva Iveta Matišáková bola menovaná do funkcie zástupcu prednostu Ortopedickej kliniky pre pedagogiku a klinickú prax.

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik: „Univerzita zabezpečuje absolvovanie klinickej praxe v rôznych zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku, aby ju študenti mohli vykonávať podľa možností v blízkosti svojho bydliska. Najviac financií za absolvovanú klinickú prax posiela univerzita práve do Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Za posledných 10 rokov je to viac ako 4 mil. EUR. Fakulta zdravotníctva poskytuje vzdelanie v perspektívnych študijných programoch s možnosťou okamžitého uplatnenia ako je ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Všetky tieto programy patria medzi profesijne orientované s rozsahom praktickej výučby do 2300 hodín. Cieľom je dosiahnutie potrebnej úrovne a pripravenosti študentov vykonávať povolanie vo svojom odbore.“

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica