Rektor vydal opatrenia súvisiace s nerozširovaním možnej nákazy

10.03.2020

V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“)

 v čase od 11. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane:

 1. prikazujem prerušiť kontaktnú prezenčnú výučbu na TnUAD vo všetkých formách a stupňoch štúdia a nahradiť ju dištančnou alebo inou vhodnou metódou s dôrazom na samoštúdium. Podrobnosti určia dekani fakúlt a vedúci celouniverzitných pracovísk TnUAD,

 2. prikazujem zrušiť všetky konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a vysokoškolských učiteľov. Študentom sa odporúča komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky,

 3. prikazujem všetkým vedecko-pedagogickým a vedecko-výskumným zamestnancom, ak sú zapojení do vyučovania, poskytnúť študentom maximum potrebných informácií a podkladov pre samoštúdium,

 4. odporúčam študentom, ubytovaným v ubytovacom zariadení TnUAD, s výnimkou zahraničných študentov, aby v čase prerušenia výučby opustili ubytovacie zariadenie najneskôr 11. 03. 2020 do 15,00 hod. a študentom, ubytovaným v zmluvných zariadeniach, rešpektovať rozhodnutia zmluvného ubytovacieho zariadenia. V prípade výskytu nákazy v ubytovacom zariadení sa ubytovaní študenti musia podrobiť karanténnemu režimu a ubytovacie zariadenie bude uzavreté. S okamžitou platnosťou sú návštevy v ubytovacom zariadení zakázané,

 5. odporúčam počas letného semestra akademického roka 2019/2020 zrušiť pozývanie zahraničných študentov a pedagógov z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,

 6. prikazujem zabezpečiť služby univerzitnej knižnice a fakultných knižníc pre svojich čitateľov výhradne elektronickou formou,

 7. prikazujem prerušiť vyučovanie v rámci UTV až do odvolania,

 8. prikazujem prerušiť činnosť detského kútika do odvolania,

 9. prikazujem prerušiť činnosť univerzitného pastoračného centra,

 10. odporúčam zrušiť všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a zrušiť všetky hromadné podujatia v priestoroch TnUAD do odvolania,

 11. odporúčam obmedziť a individuálne zvážiť plánované pracovné cesty na území Slovenska a zakazujem všetky zahraničné pracovné cesty do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu,

 12. prikazujem zamestnancom a študentom, ktorí sa vrátia z oblasti s výskytom koronavírusu, 14-dňové obmedzenie kontaktov s kolegami a študentami - do odvolania,

 13. v prípade výskytu zdravotných problémov s klinickými príznakmi koronavírusovej infekcie prikazujem všetkým zamestnancom a študentom TnUAD bezodkladne vyhľadať odbornú lekársku pomoc a elektronicky informovať o tom svojho zamestnávateľa a študenti študijné oddelenie.

Žiadame zamestnancov a študentov, aby sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity. 

V Trenčíne   09. 03. 2020

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica