Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne

14.12.2018

Kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva. Úlohou jednotlivých kliník je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby  študenti získali potrebnú prax.

Trenčianska univerzita má s Fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva a rozbehnutú niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu. Vedúci kliník sú prednostovia, ktorých výber na pozíciu je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov, a to špecializácia v príslušnom študijnom odbore, ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia s titulom PhD. a najmä aktívna spolupráca s fakultou v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a publikačnej činnosti. Prednostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase riaditeľa nemocnice na dobu dvoch rokov. Naposledy rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik menoval prednostov v decembri 2016, a preto po dvoch rokoch opäť spolu s vedením Fakultnej nemocnice v Trenčíne vymenovali do funkcií nových prednostov kliník. Povereným prednostom Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín a zároveň prednostom Kliniky úrazovej chirurgie sa stal Jaroslav Ridoško, Marek Káčerik bol menovaný do funkcie prednostu Očnej kliniky, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal Peter Kaščák, prednostom Kliniky pediatrie a neonatológie Pavol Šimurka, Branislav Moťovský bol menovaný do funkcie prednostu Psychiatrickej kliniky a Branislav Bystrický bol menovaný prednostom novo zriadenej Onkologickej kliniky.

Súčasne dekanka Fakulty zdravotníctva Iveta Matišáková vymenovala zástupov prednostov kliník pre pedagogiku a klinickú prax spomedzi vedecko-pedagogických pracovníkov Fakulty zdravotníctva. Zástupcom pre Chirurgickú kliniku, Kliniku úrazovej chirurgie a  Psychiatrickú kliniku sa stala Darina Šimovcová, pre Očnú klinku bola vymenovaná Nikoleta Poliaková, pre Gynekologicko-pôrodnícku klinku Michaela Bobkowska, zástupcom pre Kliniku pediatrie a neonatológie Katarína Gerlichová a zástupcom pre novozriadenú Onkologickú kliniku Zdenka Krajčovičová. Zástupca prednostu je spoluzodpovedný za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň klinickej praxe a vedecko-výskumnú činnosť realizovanú na klinike v spolupráci s prednostom a vedúcou sestrou kliniky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica