Rektor TnUAD sa nebojí nepopulárnych opatrení

18.01.2013

V súvislosti s opatreniami, vedúcimi k zvyšovaniu kvality procesov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, začal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora kontrolné dni na fakultách a pracoviskách univerzity. Očakávaným výsledkom týchto kontrolných dní sú racionalizačné opatrenia v oblasti úspory dotačných finančných prostriedkov a zvýšenie efektivity práce na spomínaných súčastiach Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v  Trenčíne. V zmysle interného príkazu rektora, ktorý vydal, krátko po nástupe do funkcie, bude prehodnotený pracovný výkon každého zamestnanca z hľadiska zaradenia a pracovných činností.

Výsledky prvých vykonaných kontrolných dní priniesli už prvé racionalizačné opatrenia a to zrušením spolu 9 pracovných miest na hodnotených pracoviskách univerzity. Uvoľňovanie zamestnancov z  dôvodu organizačných zmien na univerzitných pracoviskách prebieha v súlade s  novým zákonníkom práce (výpovedná lehota + odstupné) a  za ústretovej spolupráce odborovej organizácie. Ďalšie výsledky kontrolných dní, týkajúce sa nedostatkov v pracovných procesoch niektorých oddelení, budú postupne v blízkej dobe odstraňované.

Napriek tomu, že Doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. je len poverený výkonom funkcie rektora, nebojí sa ani nepopulárnych opatrení, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica