Rektor navštívil Fakultu zdravotníctva

07.02.2013

Docent Habánik aktívne komunikuje so všetkými súčasťami Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, aby lepšie pochopil ich potreby a  názory na skvalitnenie  podmienok na univerzite pre pedagógov a študentov. Prijal preto pozvanie dekana  Fakulty zdravotníctva TnUAD doc. Bielika, aby sa zúčastnil na zasadnutí Kolégia  dekana FZ TnUAD, kde členov kolégia informoval o súčasnej situácii na univerzite a  zároveň  ich informoval o najdôležitejších úlohach  nového vedenia univerzity.

Fakulta zdravotníctva je fakultou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá zabezpečuje študentom kvalitné vysokoškolské štúdium na štyroch katedrách: Katedre ošetrovateľstva, Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Katedre klinických, teoretických a  špeciálnych disciplín a Katedre telesnej výchovy a športu. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie nielen bakalárskeho, ale aj magisterského štúdia v študijných programoch ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a fyzioterapia. Výučbovými základňami pre prax je najmä Fakultná nemocnica Trenčín, pričom jej šesť pracovísk je klinikami: Chirurgická klinika, Psychiatrická klinika, Očná klinika, Pediatrická klinika, ORL klinika a Gynekologicko-pôrodnícka klinika.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica