Rektor na rokovaní s primátorom mesta Trenčín

21.02.2013

Spolupráca medzi mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa po vystúpení doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. – povereného výkonom funkcie rektora TnUAD, na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a zasadnutí Trenčianskeho samosprávneho kraja aj naďalej prehlbuje.

Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dňa 19. februára 2013 prijal docenta Habánika na spoločné rokovanie. Predmetom rokovania bola vzájomná spolupráca Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a samosprávy mesta Trenčín. Rektor na stretnutí prezentoval význam a kľúčové postavenie našej univerzity v hospodárskom a sociálnom rozvoji mesta a kraja, profiláciu univerzity s ohľadom na trendy trhu práce v regióne a spoluprácu pri budovaní Technologického centra TnUAD.

Spolupráca medzi TnUAD a mestom Trenčín je jedným z dôležitých krokov v rámci rozvoja vysokoškolského vzdelania univerzitného typu v trenčianskom regióne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica