Regionálny výskum a spolupráca univerzít pokračuje novým projektom

03.03.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prostredníctvom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov úspešne nadviazala na cezhraničnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja s Masarykovou univerzitou v Brne, a jej Ekonomicko-správní fakultou.

Po implementácii projektu „Rozvoj regiónov prostredníctvom inovácií“ v uplynulom roku začína s realizáciou nového projektu pod názvom „Medziobecná spolupráca ako moderný a efektívny nástroj rozvoja regiónov“ v rámci Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.

Cieľom projektu je prostredníctvom výskumných aktivít oboch univerzít a ďalších partnerov z radov mikroregiónov MAS vytvoriť platformu pre networking, databázy a kontakty v oblasti medziobecnej spolupráce. Výsledkom bude posilnenie spolupráce v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja a univerzít  na slovenskej i českej strane, ktorá bude inovatívnym prístupom slúžiť ako zdroj pre rozvoj regiónov a prihraničných oblastí. Do projektu sa tiež zapoja študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, najmä v študijných programoch Regionálna ekonomika a rozvoj, Ľudské zdroje a personálny manažment, s cieľom prehĺbiť svoje praktické zručnosti a kompetencie, a adaptovať sa tak potrebám trhu práce. Participáciou a aktívnou účasťou študentov v danom projekte tak fakulta i univerzita posilňuje kvalitu vo vzdelávaní a flexibilitu absolventov na pracovnom trhu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica