Pre študentov vzniká kampus, ktorý poskytne unikátny priestor na vzdelávanie

17.01.2023

Projekt, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium a má za cieľ pružne reagovať na požiadavky trhu práce sa opäť posunul o krok vpred. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci. Môže sa tak začať s realizáciou projektu spoločného stredoškolsko-vysokoškolského kampusu EDUTECH v Púchove.

„Ide o výraznú modernizáciu školského areálu, v ktorom sa nachádza naša Fakulta priemyselných technológií, Stredná škola, internát a ďalšie objekty školskej infraštruktúry. Projekt v memorande podporili významní zamestnávatelia, viaceré zahraničné školy a mesto Púchov,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Prvým krokom k realizácii tohto projektu bol podpis memoranda v lete minulého roka, nasledovalo schválenie uzatvorenia zmluvy o združení finančných prostriedkov Zastupiteľstvom TSK a samotné uzatvorenie zmluvy. Tá špecifikuje nehnuteľnosti tvoriace areál kampusu, spôsob združovania finančných prostriedkov aj mechanizmus, ktorým sa budú zmluvné strany podieľať na financovaní spoločných stavebných objektov. Aktuálne je ukončená štúdia a ďalším krokom je príprava projektovej dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. Súčasťou projektu je vybudovanie inovačného a kreatívneho centra pre materiálový výskum a dizajn v oblasti materiálov, ako je guma, textil, kompozity a ďalšie nekovové materiály, teda tie, ktoré sú dnes typické v oblasti výskumu na Fakulte priemyselných technológií. Počíta sa tiež s modernizáciou budov, existujúcej výskumnej infraštruktúry, internátu, športovísk, technologických laboratórií, parkovania a zelene.

EDUTECH Campus poskytne prostredie pre kvalitné odborné vzdelávanie pre prax, moderný aplikovaný výskum, kreatívnosť a uplatnenie sa na trhu práce. „Cieľom tohto projektu je pripravovať vzdelaných ľudí pre potreby výskumu a vývoja a pre potreby trhu práce. Chceme týmto projektom reagovať na veľmi dynamicky sa meniace prostredie, priemysel 4.0, automatizáciu, robotizáciu aj umelú inteligenciu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška„Je to veľká inovatívna zmena v oblasti odborného vzdelávania. Ako škola sme už začali so vzdelávaním pedagógov tak, aby boli schopní v tomto modernom kampuse vyučovať,“ doplnila riaditeľka Spojenej školy v Púchove Lenka Jancíková. Spojená škola svojim zameraním a technologickým vybavením pripraví budúcich odborníkov pre kľúčový priemysel v regióne a absolventov pre štúdium na Fakulte priemyselných technológií. „Popri odbornom vzdelávaní chceme riešiť aj vedu, výskum a inovácie, transfer technológií a kreativitu. Ak chceme, aby mladí ľudia zostali študovať v podmienkach nášho kraja a následne si tu našli aj uplatnenie, musíme im umožniť zapájať sa do rôznych kreatívnych aktivít. Takýto priestor práve tento projekt vytvorí,“ dodal rektor Jozef Habánik.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica