Pokračovanie vo významnej zahraničnej spolupráci

28.03.2018

V dňoch 20. a 21. marca 2018 navštívila našu univerzitu delegácia Kalašnikovovej Iževskej štátnej technickej univerzity. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc. prijali na našej akademickej pôde prvého vicerektora a prorektora pre zahraničné vzťahy Dr. Alexandra Guberta a vedúceho zahraničného oddelenia Sergeja Babuškina. Cieľom návštevy bolo na základe sumarizácie doterajšej úspešnej spolupráce smerovať ďalšiu kooperáciu a vytýčiť ciele ďalšej spolupráce. Predpokladom je aj podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi rektormi oboch univerzít. V úvode pracovnej porady si zúčastnení uctili pamiatku nášho iževského spolupracovníka profesora Ali V. Alijeva. Pracovný program bol doplnený o besedu so študentami študijného programu politológia. Naši študenti prejavili záujem o možnosti kombinovaného štúdia na našej univerzite a v zahraničí.

Kolegov z Kalašnikovovej Iževskej štátnej technickej univerzity plánujú najbližšie pozvať z Fakulty špeciálnej techniky na pripravovanú medzinárodnú vedeckú konferenciu ICMT 2018, organizovanú touto fakultou v máji 2018.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica