Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania

13.09.2023

Trenčianska univerzita realizuje dopytovo-orientovaný projekt Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na TnUAD.

Kód projektu /ITMS2014+/: 312011BFK8

Trvanie projektu: 11/2021 - 06/2023

 

Výška finančnej podpory z ESF - prostriedky EÚ:          178 086,11 EUR

Výška finančnej podpory z ERFR - spolufin. ŠR:              20 951,31 EUR

Vlastné zdroje:                                                                 10 475,65 EUR

Celková výška oprávnených výdavkov:                         209 513,07 EUR

 

Cieľ projektu:

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania a hodnotenia kvality na univerzity a rozvoj ľudských zdrojov s cieľom implementácie prepojenia VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica