Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020

26.08.2020

Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19


V nadväznosti na dokument, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – „Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na vysokých školách pre akademický rok 2020/2021“, ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, vydávam toto Opatrenie rektora v znení:


1. Všetci zamestnanci TnUAD, vrátane tých, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a doktorandi, ktorí budú zabezpečovať pedagogickú činnosť v zimnom semestri Akademického roku 2020/2021, majú povinnosť v záujme ochrany vlastného zdravia a zdravia iných osôb, vyplniť Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za posledných 14 dní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto opatrenia. Vyplnený dotazník odovzdá zamestnanec/doktorand svojmu priamemu nadriadenému zamestnancovi, ktorý ho skontroluje a archivuje po dobu 2 mesiacov. Dotazník odovzdá každý zamestnanec v deň začiatku Akademického roka 2020/2021.
Zodpovední: vedúci zamestnanci
Termín: 28. 09.2020


2. Všetci zamestnanci a študenti na Akademickej pôde TnUAD nosia rúško alebo štít. Pedagogickí zamestnanci pri priamej výuke nosia rúško alebo štít. Ak dodržia odstup od študentov minimálne 2 metre, nosenie rúška alebo štítu je na ich zvážení. Nosenie rúšok alebo štítu u nepedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v uzatvorenej miestnosti a neprichádzajú do styku so študentami, resp. inými osobami, je v tomto priestore na ich zvážení.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania


3. O skupinách študentov, ktorí absolvujú jednotlivé predmety v rovnakom čase a v rovnakej miestnosti (zoznam krúžkov) vedie pedagogický zamestnanec dôkladnú evidenciu (prezenčná listina) a to počas celého zimného semestra. Archivuje ju po dobu 1 mesiaca a na požiadanie ju predloží svojmu priamemu nadradenému.
Zodpovední: VŠ učitelia
Termín: do konca zimného semestra


4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov TnUAD, vrátane jej súčastí. Ak má zamestnanec/študent podozrenie, že mohol prísť do kontaktu s osobou, ktorá môže byť pozitívna na COVID-19, prípadne má sám príznaky tohto ochorenia, neprichádza na TnUAD a kontaktuje svojho všeobecného lekára a priameho nadriadeného zamestnanca/študijné oddelenie, s ktorým dohodne ďalší postup.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania


5. Každý zamestnanec/študent je pri vstupe do budovy povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty. Pri teplote nad 37°C nesmie do budovy vstúpiť a kontaktuje svojho všeobecného lekára a priameho nadriadeného zamestnanca/študijné oddelenie, s ktorými dohodne ďalší postup.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania


6. Ak sa u zamestnanca/študenta objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje svojho nadriadeného zamestnanca/študijné oddelenie a opustí TnUAD v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Zamestnanec/študent vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára (po telefonickom dohovore), v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 informuje o svojom stave telefonicky/e-mailom svojho priameho nadriadeného zamestnanca/študijné oddelenie.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania


7. Zamestnanec/študent s podozrením na ochorenie COVID-19 zostáva v domácej izolácii. Do výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia RÚVZ, TnUAD vylúči z fyzickej prítomnosti jeho úzke kontakty (napríklad študentov, zamestnancov ktorí s ním boli v úzkom kontakte, a kolegov so spoločnou pracovnou miestnosťou). Ak sa jedná o vysokoškolského učiteľa/študenta a jeho zdravotný stav to umožňuje, počas izolácie pokračuje vo výučbe a vzdelávaní dištančnou metódou.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania


8. TnUAD zriaďuje informačný kanál, ktorý bude poskytovať informačný servis pre zamestnancov a študentov ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19, covid19@tnuni.sk.


9. Zamestnanci TnUAD, vrátane tých, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a doktorandi, ktorí budú zabezpečovať pedagogickú činnosť v zimnom semestri Akademického roku 2020/2021, ktorí prichádzajú na Slovensko z tzv. nie menej rizikových krajín, sú pri príchode povinní kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii a nevstupovať na pôdu TnUAD.
Zodpovední: všetci zamestnanci
Termín: do odvolania


10. Študenti TnUAD, ktorí prichádzajú na Slovensko z tzv. nie menej rizikových krajín, sú pri príchode povinní kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii a nevstupovať na pôdu TnUAD, ani do Študentského domova TnUAD.
Zodpovední: všetci študenti
Termín: do odvolania


11. Vedúci Oddelenia správy majetku TnUAD (OSM) určí intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie (zvýšené riziko majú priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný napr. nosením rúška: toalety, stravovacie zariadenia, telocvične, sprchy) a miesta s vysokou frekvenciou osôb. Písomne poučí upratovací personál o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
Zodpovední: vedúci OSM
Termín: do odvolania


12. Rektor TnUAD odporúča obmedziť všetky spoločenské a obdobné aktivity študentov a zamestnancov konaných v uzavretých priestoroch TnUAD. Súčasne zakazuje prijímanie návštev v Študentskom domove.


13. Všetky opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní ÚVZ SR založených na princípe ROR – RÚŠKO/ODSTUP/RUKY
Zodpovední: podľa textu
Termín: počas trvania zimného semestra 2020/2021

V Trenčíne 25. 08. 2020

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica