Opatrenia a aktualizácia opatrení súvisiacich s nerozširovaním možnej nákazy

14.03.2020

Aktualizácia opatrení:

V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“) vydávam nasledovné opatrenia:


1. Príkaz rektora zo dňa 09. 03. 2020 platí minimálne do 29. 03. 2020 vrátane.


2. Od piatku 13.03.2020 je zakázaný vstup cudzích osôb na pôdu TnUAD.


3. Od pondelka 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 vedúci súčastí dohodnú so
zamestnancami:

a) prácu na doma podľa Metodického pokynu č. 5-U-007 postup pri evidencii
pracovného času v podmienkach TnUAD bod 5.2.6.,


b) alebo prekážku v práci podľa § 141 ods. 3 písm. b) ZP s náhradou mzdy.


Uvedené sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zamestnancov
zabezpečujúcich prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na
pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia vedúceho súčasti.


4. Zamestnanci, na ktorých sa vzťahujú podmienky podľa bodu 3. pís. a) a b) ktorí
nevyčerpali riadnu dovolenku za rok 2019, prednostne budú v období od 16. 03.
2020 do 29. 03. 2020 čerpať dovolenku.


5. Od pondelka 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 sa prerušuje výdaj stravy v Študentských
jedálňach TnUAD.


6. Denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách TnUAD bude sprísnený
podľa odporúčaní MZ SR.


7. Príkaz rektora č. 1/2020 zostáva v platnosti.


Žiadame zamestnancov a študentov, aby sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky,
webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

V Trenčíne 13. 03. 2020

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

 

Opatrenia súvisiace s nerozširovaním možnej nákazy

V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“)

 v čase od 11. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane:

 1. prikazujem prerušiť kontaktnú prezenčnú výučbu na TnUAD vo všetkých formách a stupňoch štúdia a nahradiť ju dištančnou alebo inou vhodnou metódou s dôrazom na samoštúdium. Podrobnosti určia dekani fakúlt a vedúci celouniverzitných pracovísk TnUAD,

 2. prikazujem zrušiť všetky konzultačné hodiny študijných oddelení, referátov a vysokoškolských učiteľov. Študentom sa odporúča komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky,

 3. prikazujem všetkým vedecko-pedagogickým a vedecko-výskumným zamestnancom, ak sú zapojení do vyučovania, poskytnúť študentom maximum potrebných informácií a podkladov pre samoštúdium,

 4. odporúčam študentom, ubytovaným v ubytovacom zariadení TnUAD, s výnimkou zahraničných študentov, aby v čase prerušenia výučby opustili ubytovacie zariadenie najneskôr 11. 03. 2020 do 15,00 hod. a študentom, ubytovaným v zmluvných zariadeniach, rešpektovať rozhodnutia zmluvného ubytovacieho zariadenia. V prípade výskytu nákazy v ubytovacom zariadení sa ubytovaní študenti musia podrobiť karanténnemu režimu a ubytovacie zariadenie bude uzavreté. S okamžitou platnosťou sú návštevy v ubytovacom zariadení zakázané,

 5. odporúčam počas letného semestra akademického roka 2019/2020 zrušiť pozývanie zahraničných študentov a pedagógov z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,

 6. prikazujem zabezpečiť služby univerzitnej knižnice a fakultných knižníc pre svojich čitateľov výhradne elektronickou formou,

 7. prikazujem prerušiť vyučovanie v rámci UTV až do odvolania,

 8. prikazujem prerušiť činnosť detského kútika do odvolania,

 9. prikazujem prerušiť činnosť univerzitného pastoračného centra,

 10. odporúčam zrušiť všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a zrušiť všetky hromadné podujatia v priestoroch TnUAD do odvolania,

 11. odporúčam obmedziť a individuálne zvážiť plánované pracovné cesty na území Slovenska a zakazujem všetky zahraničné pracovné cesty do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu,

 12. prikazujem zamestnancom a študentom, ktorí sa vrátia z oblasti s výskytom koronavírusu, 14-dňové obmedzenie kontaktov s kolegami a študentami - do odvolania,

 13. v prípade výskytu zdravotných problémov s klinickými príznakmi koronavírusovej infekcie prikazujem všetkým zamestnancom a študentom TnUAD bezodkladne vyhľadať odbornú lekársku pomoc a elektronicky informovať o tom svojho zamestnávateľa a študenti študijné oddelenie.

Žiadame zamestnancov a študentov, aby sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity. 

V Trenčíne   09. 03. 2020

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

rektor TnUAD

 

Užitočné odkazy:

https://www.korona.gov.sk/

https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica