Facebook Youtube Instagram

Obchodná verejná súťaž

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne podľa zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií zverejňuje zámer predať svoj nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže č. TnUAD/01/2020 na predaj nehnuteľného majetku v Trenčíne, k. ú. Záblatie, ktorého je výlučným vlastníkom a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica