Facebook Youtube Instagram

Obchodná verejná súťaž č. TnUAD/02/2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. TnUAD/02/2020
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení
na predaj hnuteľného majetku – medicínskeho zariadenia a prístrojov, ktorého je výlučným vlastníkom a ktoré sa nachádza v Centre pre hyperbarickú oxygenoterapiu TnUAD v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 28 a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica