Facebook Youtube Instagram

Obchodná verejná súťaž č. TnUAD/01/2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž č. TnUAD/01/2019

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení

na predaj nehnuteľného majetku na ulici M. R. Štefánika č. 20 v Trenčíne, ktorého je

výlučným vlastníkom a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy

o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam.

 

Viac v priloženom súbore.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica