Nový akademický rok prinesie nové výzvy

24.09.2020

Po dlhých „prázdninách“ otvára Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nový akademický rok 2020/2021. Za zvýšenej opatrnosti a pri určitých obmedzeniach opäť privítame pokračujúcich aj nových študentov prvých ročníkov na akademickej pôde.

 

Trenčianska univerzita nenechala nič na náhodu a už dopredu sa pripravila na možné zopakovanie marcového scenára a digitálnu výučbu. V letnom semestri sme rýchlo zareagovali na situáciu, systém výučby sme menili za pochodu, zvládli sme všetky bezpečnostné a dezinfekčné opatrenia a pomohli sme študentom, ktorí sa nemohli dostať domov. Záver akademického roka sme tiež zvládli na výbornú, absolvovali online, či klasické štátnice aj zorganizovali netradičné promócie, ktoré sme vysielali naživo na sociálnej sieti. Aj tento akademický rok môžu študenti komunikovať s pedagógmi elektronicky prostredníctvom e-mailov, e-learningovej stránky s aktívnymi kurzami, ktoré sa priebežne dopĺňajú, k dispozícii sú učebnice v digitálnej forme a taktiež aplikácia MS Teams, ktorá umožňuje interaktívnu online formu výučby, vrátane konzultácií. Naďalej tiež môžu využívať vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom, dôležitým k písaniu seminárnych aj záverečných prác.

 

Zatiaľ je na univerzite plánovaná kombinovaná výučba, pre vyššie ročníky 60% prezenčne a 40% online. Online budú prebiehať najmä prednášky. Taktiež výučba zahraničných študentov v anglickom a slovenskom jazyku bude zabezpečená online, z dôvodu znižovania rizika a tiež z toho dôvodu, že niektorí zahraniční študenti zostali vo svojej domovskej krajine. Väčšina praktických predmetov sa bude vyučovať prezenčne za dodržiavania bezpečnostných opatrení a aj výučba prvákov bude mať v cca 80% prípadov prezenčnú formu, aby ľahšie nabehli na vysokoškolský režim. V prípade potreby zmeníme metódy výučby vo veľkej miere na online.

Naša univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu, výskum a  prostredie, ktoré má motivovať študentov. Je vhodné pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď po jeho ukončení. Univerzita ponúka odbory, ktoré študentom neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Neustále rozvíjame spoluprácu s firmami a podnikmi, štúdium je prepojené s praxou, ktorá veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Univerzita ponúka technické, ekonomické a zdravotnícke smery. Naši absolventi sú podľa prieskumov na trhu žiadaní a vzhľadom na vysokú koncentráciu strojárskeho, automobilového, ale aj sklárskeho priemyslu nachádzajú okamžité uplatnenie aj priamo v regióne.

„Tento rok začíname obsadzovať miesta v úplne nových bakalárskych profesijne orientovaných študijných programoch na Fakulte špeciálnej techniky Automobilové inžinierstvo a na Fakulte priemyselných technológií Materiály a technológie pre automobilový priemysel, ktoré vyžadujú úzku spoluprácu s konkrétnymi podnikmi, ktorá ale prinesie úžitok pre obe strany. Úspešne sme ukončili tretiu etapu rekonštrukcie univerzitného študentského domova a k vybudovanému parku s oddychovou zónou pribudla kompletne nová fasáda internátu. Taktiež sme vynovili telocvičňu, rekonštrukciou prešla aj aula Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov a do začiatku akademického roka tu pribudne aj oddychová a relaxačná zelená zóna, kde budú môcť študenti načerpať novú energiu medzi prednáškami. Študenti Fakulty zdravotníctva sa zase môžu tešiť na nový komplex laboratórií. Neustále nám stúpa záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na našej univerzite, v tomto roku sa bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzdelávať 135 zahraničných študentov v slovenských a anglických študijných programoch,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

 

Teší nás aj čoraz väčší záujem o štúdium na našej univerzite. Do akademického roka 2020/2021 sa do prvých ročníkov prihlásilo 1759 uchádzačov, z toho takmer 20 % (338 uchádzačov) zo zahraničia čo svedčí o tom, že univerzita je integrálnou súčasťou Európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a že stúpa kredit univerzity v medzinárodnom kontexte. Na základe rozhodnutí o prijatí bolo zapísaných 910 študentov v dennej a externej forme štúdia. Zaznamenali sme nárast v porovnaní s uplynulým akademickým rokom 2019/2020, kde sa na štúdium prihlásilo 1575 uchádzačov a zapísalo sa 904 študentov v dennej a externej forme štúdia.

 

Budúci rok si pripomenieme 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, ktorého meno hrdo nesieme v názve univerzity. Navrhujeme preto, aby rok 2021 bol vyhlásený ako rok Alexandra Dubčeka, podobne ako sme si uctili pamiatku iného rodáka Trenčianskeho kraja M. R. Štefánika.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica