Novela zákona nás vracia do obdobia pred novembrom 89

20.03.2021

Predložený návrh novely zákona o vysokých školách bezprecedentným spôsobom okliešťuje akademickú samosprávu a inštitucionálnu autonómiu univerzít, narúša písomne deklarované záväzky našich univerzít vyjadrených v Magne Charte a ohrozuje ich pôsobenie v Európskom výskumnom a vzdelávacom priestore, ktorý je založený na historickej autonómií vysokých škôl a ich nezávislosti od politickej moci.  

Univerzity prichádzajú o odkaz novembra 1989 a predložený návrh je snahou o ich ovládnutie a podriadenie sa štátu. Prijatím novely zákona prídu verejné vysoké školy o časť existujúcich práv, budú plne podriadené ministerstvu školstva a minister si bude cez svojich nominantov v Správnej rade politicky vyberať „vyhovujúcich“ rektorov na jednotlivých vysokých školách. Odkaz novembra 1989 o slobodnej akademickej pôde by nemal byť ako výdobytok demokracie pošliapaný.    

V súvislosti s novými štandardami pre akreditáciu študijných programov a zosúladenia vnútorných predpisov s požiadavkami na kvalitu poskytovaného vzdelávania a tvorivej činnosti, ktoré sa opierajú o európske vzdelávacie štandardy sa tieto zmeny javia ako vzájomne protichodné kroky a vysokoškolská reforma tak stráca svoju reálnosť. Nehovoriac o tom, že financie z „Plánu obnovy“, ktoré mali byť určené na ozdravenie a rýchlejšiu obnovu vysokého školstva sú kriticky nedostatočné. Za kľúčovú však považujem diskusiu predstaviteľov univerzít s ministerstvom školstva o využití týchto zdrojov na posilnenie výskumnej infraštruktúry, vedeckých kapacít, budovanie študentských kampusov a iných priorít, ktoré korešpondujú s dlhodobým zámerom rozvoja. Upozorňujem, že komplexná príprava(dokumentácia, povolenia, obstarávanie) takto definovaných projektov trvá dlhšie obdobie a rozdelenie financií do tabuliek a obrázkov zjavne nemôžeme považovať za „Plán obnovy“.  

V ďalšom procese prípravy novely zákona o vysokých školách odporúčam vrátiť sa k slušnému dialógu so zákonnou reprezentáciou vysokých škôl, teda Radou vysokých škôl, Slovenskou rektorkou konferenciou a Študentskou radou vysokých škôl, ktorých vyjadrenia sú už verejnosti známe a sú oprávnene kritické.  

Jozef Habánik

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica