Naša univerzita je odborným garantom medzinárodného veľtrhu JOB FÓRUM

15.11.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prijala ponuku odborného garanta 5. ročníka medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM spojenú s 15. ročníkom výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK. Návštevníci veľtrhu, ktorými sú v prevažnej väčšine žiaci základných a stredných škôl, medzi vystavovateľmi nájdu aj stánok našej univerzity, v ktorom sa záujemcovia dozvedia o širokej ponuke kvalitného vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ale najmä na Fakulte špeciálnej techniky, ktorá našu univerzitu na výstave reprezentuje.

Vo svojom príhovore, na slávnostnom otvorení veľtrhu, prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. vyzdvihla prínos veľtrhu pre rozvoj vzdelávania a informovanosti širokej verejnosti o možnostiach štúdia, pretože vzdelanie má mať plynulý priebeh od základných cez stredné až po vysoké školy.

V rámci sprievodného programu veľtrhu si môžu návštevníci otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, zúčastniť sa odborných seminárov, prednášok a ďalších sprievodných programov, ktoré veľtrh svojím návštevníkom ponúka.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica