Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na pôde našej Alma mater

10.10.2013

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. privítal na pôde našej univerzity podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky JUDr. Miroslava Lajčáka, ktorého v aule Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov privítali študenti verejnej správy, ľudských zdrojov a personálneho manažmentu a tiež študenti politológie. Podpredseda vlády sa im predstavil s prednáškou na tému „Slovensko v Európskej únii“.

V prednáške, na túto veľmi aktuálnu tému, sa podpredseda vlády dotkol stručne historického postavenia Slovenska v Európe a porovnal ho so súčasným postavením samostatnej Slovenskej republiky v Európskej únii, pričom ostatných 20 rokov histórie samostatného Slovenska označil za najúspešnejšie z hľadiska ekonomického aj politického. V prednáške sa ďalej venoval perspektíve ďalšieho vývoja únie a poukázal na úlohy, ktoré by Slovenská republika mohla zohrávať v tomto vývoji. V tejto súvislosti venoval pozornosť aj historicky prvému predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, ktoré sa uskutoční v druhej polovici roku 2016.

Prednášku sprevádzala živá a aktívna diskusia, pričom študentov najviac zaujala téma úspešnej integrácie Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie a dôležitosť tejto integrácie. Podpredseda vlády poďakoval rektorovi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za pozvanie, študentom poďakoval za ich záujem aj názory týkajúce sa postavenia Slovenskej republiky v Európskej únii.





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica