Minister školstva na promóciách našej univerzity

Slávnostné promócie absolventov Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v piatok 20. júna 2014 sa uskutočnili za prítomnosti akademických predstaviteľov fakulty a vzácnych hostí: rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.

Pán minister vo svojom príhovore pozitívne zhodnotil zmeny, ktoré sa na našej univerzite uskutočnili od nástupu doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD do funkcie rektora. Čerstvým absolventom našej univerzity zablahoželal k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia a poprial im, aby sa nikdy nevzdávali a kráčali za svojimi snami, aby ich nič neodradilo v dosahovaní ich cieľov a prehlbovali si aj naďalej svoje vedomosti a schopnosti ako teoretické tak aj praktické. Na záver im zaželal veľa šťastia v ďalšej etape ich života.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica