Medziobecná spolupráca ako moderný a efektívny nástroj rozvoja regiónov

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne realizovala spoločne s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovej univerzity v Brne v mesiacoch marec – máj 2015 ďalší cezhraničný mikroprojekt podporený z Fondu mikroprojektov OP SR – ČR 2007-2013 pod názvom „Medziobecná spolupráca ako moderný a efektívny nástroj rozvoja regiónov“.

V rámci realizácie tohto mikroprojektu sa dňa 22. 4. 2015 na pôde TnUAD uskutočnil workshop za účasti predstaviteľov samospráv a študentov FSEV TnUAD. Lektormi workshopu boli  Ing. Štefan Repko - predseda Rady IS RRA, riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici, ktorý prezentoval tému „Spolupráca obcí v kontexte Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020“ a Ing. Stanislav Dreisig – riaditeľ Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry s témou „Programy rozvoja miest a obcí podľa novely zákona“.

Do mikroprojektu bolo zapojených osem študentov FSEV, ktorí spracovali projekty týkajúce sa medziobecnej spolupráce vo vybraných oblastiach a mikroregiónoch Slovenska. Študenti FSEV svoje práce prezentovali na konferencii, ktorá sa uskutočnila 6.- 7. mája 2015 v Boskoviciach v Českej republike. Hlavným cieľom konferencie bolo predstavenie súčasného vývoja v problematike medziobecnej spolupráce a zdieľanie príkladov dobrej praxe na území ČR a SR. Prezentované výstupy konkrétnych projektov a riešené problémy je možné využiť pri rozvoji daného územia s využitím možností nového programového obdobia EÚ 2014 – 2020.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica