„Medzinárodný rok skla - 2022“ sa bude na Slovensku oslavovať v Trenčíne

22.12.2021

Sklo je nielen krásny materiál evokujúci príjemné chvíle pri spoločnom stolovaní, ale izolačné sklá udržiavajú teplo v našich domovoch, medicínske sklo pomáha v boji o naše zdravie, optické vlákna prenášajú údaje potrebné pre znalostnú ekonomiku, solárne panely vyrábajú čistú elektrickú energiu – a umelci neustále odomykajú nové spôsoby využitia sklenej estetiky v architektúre či dizajne. Sklo je pritom recyklovateľný materiál, ktorý je environmentálne a zdravotne nezávadný.

Organizácia Spojených Národov si uvedomuje vedecký, ekonomický i kultúrny potenciál skla, a preto na podnet Medzinárodnej komisie pre sklo (ICG) prijala rezolúciu, ktorou vyhlásila rok 2022 za Medzinárodný rok skla. Týmto sa odštartovala príprava masívnej populárno-náučnej  kampane, do ktorej sa zapoja nielen výrobcovia či spracovatelia skla, ale aj vedecko-výskumné a umelecké inštitúty na celom svete. „Teší ma, že národné zázemie pre oslavy roka skla na Slovensku poskytne naše celouniverzitné pracovisko Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Táto úloha Centru FunGlass jednoznačne prináleží nielen vďaka aktuálnym výskumným úspechom pracoviska, ale i vzhľadom na tradíciu výroby a spracovania skla v trenčianskom regióne,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Pri organizácií jednotlivých podujatí bude mať Centrum prístup k informáciám z prvej ruky. Prof. Alicia Durán, ktorá ako prezidentka Medzinárodnej komisie pre sklo koordinuje celosvetové aktivity v rámci roku skla, je totiž členkou riadiaceho orgánu Centra FunGlass a mesto Trenčín pravidelne navštevuje.

Riaditeľ Centra, profesor Dušan Galusek, vyjadril odhodlanie, že i napriek meniacej sa pandemickej situácii sa v Trenčíne podarí zorganizovať podujatia zamerané na minulosť, prítomnosť a najmä potenciál tohto transformatívneho materiálu. Z pohľadu činnosti Centra bude najvýznamnejším podujatím slávnostné otvorenie jeho zrekonštruovaných priestorov s vynovenými laboratóriami, do ktorých budú nainštalované štyri desiatky nových prístrojov. Investícia v hodnote 8,6 mil. EUR je financovaná z Európskych štrukturálnych fondov, pričom zoznam inštalovaných prístrojov kreovalo medzinárodné konzorcium partnerov projektu s cieľom vytvoriť laboratória excelentného  výskumu celoeurópskeho významu. Medzinárodný rok skla 2022 bude oslávený aj v rámci už tradičných vedeckých podujatí medzi ktoré patrí pravidelný workshop Centra FunGlass, tzv. „FunGlass School“ a „FunGlass sympózium 2022“, ktoré bude tentokrát organizované v rámci prestížnej celosvetovej konferencie ICG naplánovanej na júl 2022 v Berlíne.

Pokračovať bude i spolupráca s mestom Trenčín, v rámci ktorej sa uskutočnilo v Júni 2021 podujatie „Bridging Art and Science“. Tento workshop pripravený spoločne s trenčianskym projektovým tímom iniciatívy „Trenčín - Európske hlavné mesto kultúry 2026“ naštartoval debatu medzi vedcami a poprednými dizajnérmi skla. Táto komunikácia bude pokračovať v rámci projektu EHMK2026 Sklo-hmota s ambíciou prepájať študentov umenia a dizajnu s vedeckými odborníkmi a miestnymi sklárskymi remeselníkmi a otvoriť nový unikátny priestor pre experimentovanie so sklom na Slovensku v období do roku 2026.

V rámci osláv roku skla chce FunGlass ponúknuť odbornej i laickej verejnosti i rôzne populárno – náučné prednášky a diskusie, a to aj v spolupráci so Slovenskou sklárskou spoločnosťou, Slovenskou silikátovou vedecko-technickou spoločnosťou, občianskym združením Friends of  FunGlass,  a partnerskými priemyselnými podnikmi. Medzi pripravované popularizačné aktivity patrí i sklárska výstava s ukážkami práce umeleckých sklárov, ďalší ročník tzv. „Junior FunGlass School“ určenej žiakom prvého stupňa základných škôl, ako aj „Deň otvorených dverí“ určený pre starších študentov a širokú verejnosť.

Spoločnou črtou všetkých plánovaných podujatí je fascinácia pozoruhodnými vlastnosťami skla a oslava ľudského ducha a práce, ktorých symbiózou sa tento materiál zušľachťuje. Aktuálne informácie o dianí a plánovaných aktivitách Centra FunGlass nielen v súvislosti s Medzinárodným rokom skla si bude môcť odborná aj laická verejnosť nájsť na webových stránkach a sociálnych sieťach nášho Centra a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica