Medzinárodná vedecká konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie IX.

14.05.2015

Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH., sa dňa 22. apríla 2015 konala medzinárodná vedecká konferencia „Ošetrovateľstvo a zdravie IX.“

Konferenciu organizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Kanceláriou WHO na Slovensku, Trenčianskym samosprávnym krajom, Oddelením zdravotníctva a humánnej farmácie, ÖGVP - Rakúskou spoločnosťou pre vaskulárne ošetrovateľstvo voViedni, Ústavom zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne a Fakultnou nemocnicou Trenčín.

Ústrednými témami konferencie boli komunitná starostlivosť v ošetrovateľstve a vo verejnom zdravotníctve v teórii a v praxi a prevencia v ošetrovateľstve a vo verejnom zdravotníctve. Na konferencii odznelo 26 prednášok a boli prezentované 2 postery, zamerané na primárnu a sekundárnu prevenciu ochorení a ich vplyv na zdravie človeka.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica