Facebook Youtube Instagram
TnUAD
 

Oslovovali sme potenciálnych študentov aj na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

V dňoch 10. – 12. októbra 2017 sme boli súčasťou už 21. ročníka veľtrhu  štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC v hlavnom meste Slovenskej republiky. Veľtrh ponúka návštevníkom možnosť diskusie s odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov a každoročne sa na ňom zúčastní 10 až 12 tisíc študentov nielen zo Slovenska.

 Prezentovali sa tu slovenské a zahraničné vysoké školy a univerzity, vzdelávacie inštitúcie  a zamestnávatelia. Informácie o vzdelávaní a profesiách boli určené najmä pre stredoškolákov, postgraduálnych študentov ale aj čerstvých absolventov. Pripravená bola taktiež poradňa, ktorá pomáhala záujemcom zorientovať sa pri výbere štúdia alebo voľbe povolania a tiež diskusné fórum.

Našu univerzitu zastupovali študenti a doktorandi všetkých fakúlt...

Oslovovali sme potenciálnych študentov aj na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Veľtrh Gaudeamus tradične aj s účasťou našej univerzity

Dňa 27. septembra bol slávnostne otvorený veľtrh Gaudeamus, ktorý je postavený na viac ako dvadsaťročnej úspešnej tradícii a prebieha každoročne v Brne, Prahe a Nitre. Je zameraný na univerzitné, neuniverzitné pomaturitné štúdium, na celoživotné vzdelávanie a vytvára priestor pre stretávanie sa zástupcov vzdelávacích inštitúcií a ich potenciálnych študentov. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac informácií o možnostiach štúdia na Slovensku, v Českej republike alebo univerzitách v zahraničí. Dôležitou súčasťou veľtrhu je sprievodný program v podobe prednášok, do ktorých sa zapojila aj naša univerzita a tiež kariérny a poradenský servis.

Tento rok bol záujem o Trenčiansku univerzitu mimoriadne vysoký. Reprezentanti z každej fakulty našej univerzity záujemcov oboznámili...

Veľtrh Gaudeamus tradične aj s účasťou našej univerzity

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

Dňa 27. septembra 2017 rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik slávnostne zahájil nový akademický rok. 

Technické, ekonomické, sociálne, spoločenské a zdravotnícke štúdiá. To všetko je možné študovať na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ak niekto uvažuje o vysokoškolskom štúdiu, mal by sa v prvom rade zamerať na odbor, ktorý mu neskôr umožní vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Druhou najdôležitejšou vecou je potom vybrať si takú školu, ktorá je prepojená s praxou a veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Ambíciou univerzity je, naplniť obe podmienky súčasne. Taktiež mať otvorený prístup k svojim študentom.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z.z....

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

Módny návrhár 2017

Vo štvrtok 14. septembra sa v Ružomberku uskutočnil v poradí už šiesty ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár. Podujatie bolo realizované pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Organizátorom súťaže Módny návrhár bola spoločnosť DIZAJN, n.o. na čele s prof. Ing. Pavlom Lizákom, PhD. Prehliadku moderovala Janka Hospodárová a vystupovali Daniel Hůlka a Kamila Nývltová.

Podobne ako v minulosti, aj tento rok bola odovzdaná cena rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika, a to študentke Valérii Kršiakovej zo Strednej umeleckej školy Trenčín. Rektor ocenil...

Módny návrhár 2017

Pripomenuli sme si 73. výročie Slovenského národného povstania

Pri Pamätníku umučených obetí sa na Brezine 28. augusta 2017 uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania. Okrem žijúcich priamych účastníkov SNP a protifašistického odboja sa podujatia zúčastnili aj delegácie krajskej a miestnej samosprávy, Ozbrojených síl SR, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Položením venca na hroby padlých vojakov si pamiatku uctil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Pripomenuli sme si 73. výročie Slovenského národného povstania

Medzinárodná konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách a Veterných a solárnych systémoch

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne nadviazala na úspešnú históriu organizovania odborných vedeckých konferencií s tematikou zameranou na vojenské a špeciálne technológie. V stredu 14. mája 2014 zorganizovala v rámci veľtrhu IDEB v Incheba Expo Bratislava medzinárodnú vedeckú konferenciu o vojenských a špeciálnych technológiách a Veterných a solárnych systémoch - ICMT' – 2014.

Cieľom konferencie bolo nastoliť a prediskutovať smery orientovania vývoja špeciálnej techniky, charakterizovať pojem špeciálna technika z pohľadu súčasného vedeckého poznania a praktickej realizácie. Konferencia svojim cieľom, obsahom a zameraním nadviazala na predchádzajúce konferencie, kde sa venovala aspektom výskumu, vývoja v oblasti obranných systémov, špeciálnej techniky, materiálov, zbraňových systémov, zbraní a munície na medzinárodnej úrovni. Svoje obsahové zameranie rozšírila o problematiku obnoviteľných zdrojov energie. Novinkou na tohtoročnej konferencii bolo rozšírenie jej programu o samostatnú sekciu venovanú problematike výskumu technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi.

Konferencia bola určená pre pracoviská univerzít, výskumné ústavy, strojárske firmy pôsobiace v oblasti špeciálnej techniky, munície, pyrotechnickej činnosti a zhotoviteľov a užívateľov elektrárni z obnoviteľných zdrojov energie, elektrotechnické firmy.

Konferenciu slávnostne otvoril rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. po boku s dekanom fakulty doc. Ing. Petrom Liptákom, CSc..

Z významných hostí konferenciu navštívili prezident združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Ing. Marian Andraščik, riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality – Ing. Emil Košút, odborník z oblasti obnoviteľných zdrojov - prof. Ing. František Janíček, PhD., generálny riaditeľ firmy RMC s.r.o. Nová Dubnica -  Ing. Michal Rafaj.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica