Medzinárodná konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách a Veterných a solárnych systémoch

27.05.2014

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne nadviazala na úspešnú históriu organizovania odborných vedeckých konferencií s tematikou zameranou na vojenské a špeciálne technológie. V stredu 14. mája 2014 zorganizovala v rámci veľtrhu IDEB v Incheba Expo Bratislava medzinárodnú vedeckú konferenciu o vojenských a špeciálnych technológiách a Veterných a solárnych systémoch - ICMT' – 2014.

Cieľom konferencie bolo nastoliť a prediskutovať smery orientovania vývoja špeciálnej techniky, charakterizovať pojem špeciálna technika z pohľadu súčasného vedeckého poznania a praktickej realizácie. Konferencia svojim cieľom, obsahom a zameraním nadviazala na predchádzajúce konferencie, kde sa venovala aspektom výskumu, vývoja v oblasti obranných systémov, špeciálnej techniky, materiálov, zbraňových systémov, zbraní a munície na medzinárodnej úrovni. Svoje obsahové zameranie rozšírila o problematiku obnoviteľných zdrojov energie. Novinkou na tohtoročnej konferencii bolo rozšírenie jej programu o samostatnú sekciu venovanú problematike výskumu technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi.

Konferencia bola určená pre pracoviská univerzít, výskumné ústavy, strojárske firmy pôsobiace v oblasti špeciálnej techniky, munície, pyrotechnickej činnosti a zhotoviteľov a užívateľov elektrárni z obnoviteľných zdrojov energie, elektrotechnické firmy.

Konferenciu slávnostne otvoril rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. po boku s dekanom fakulty doc. Ing. Petrom Liptákom, CSc..

Z významných hostí konferenciu navštívili prezident združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Ing. Marian Andraščik, riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality – Ing. Emil Košút, odborník z oblasti obnoviteľných zdrojov - prof. Ing. František Janíček, PhD., generálny riaditeľ firmy RMC s.r.o. Nová Dubnica -  Ing. Michal Rafaj.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica