Manažment ľudských zdrojov v praxi

14.04.2015

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorý sa zameriava predovšetkým na prepájanie teórie vzdelávania v oblasti vedy a techniky s reálnou praxou v podnikoch podnietil na našej univerzite sériu exkurzií a jednu z týchto exkurzií absolvovali študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v automobilovom závode PSA Peugeot Citroën.

Po krátkom predstavení spoločnosti PSA Peugeot Citroën študentov čakali prezentácie spojené s diskusiou s vrcholovými manažérmi spoločnosti z oddelenia riadenia ľudských zdrojov o komplexnom systéme štruktúry pracovných miest, benefitoch, motivačných nástrojoch a odmeňovaní pracovníkov. Študenti sa zaujímali o problematiku zvyšovania kvality výroby v nadväznosti na prosociálne zázemie pracovníkov výroby, ktorú berie spoločnosť ako najväčšiu prioritu.

 „Myšlienku národného projektu, ako nástroja inovácie vzdelávacieho systému naviazaného na potreby zamestnávateľov, je potrebné udržať aj po skončení národného projektu a ďalej ju rozširovať. Orientácia na vedu a techniku je v dnešnej dobe kľúčová, ale nesmieme zabúdať, že vychovávame odborníkov aj v iných, tak isto dôležitých oblastiach, a preto, sa naša univerzita rozhodla postupne prepájať teóriu s praxou aj v našich ekonomických a humanitných študijných programoch.“ poznamenal doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k úspešnému ukončeniu ďalšej exkurzie študentov študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica