MAMMO TREN-D´ 2013 - IX. medzinárodná pracovná konferencia mamológov

11.02.2013

Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

Rádiologická klinikou, s.r.o.

GUTTA Slovakia, s.r.o.

Dátum konania: 21. 06. 2013

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: prezentácia noviniek v mamodiagnostike, výstupy z ECR, novinky v BI-RADS,   

                              Intervencie. Súčasný stav v skríningu karcinómu prsníka v SR. Situácie a problémy   

                           súčasnej mamodiagnostiky v SR, Novinky v MRI,  USG – elastografia.

Publikačný výstup: zborník príspevkov z konferencie

Kontaktná osoba: Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
(tel: 032/7400611, e-mail: jana.slobodnikova@tnuni.sk)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica