Kontrolný deň rektora na Oddelení riadenia projektov

15.01.2013

Na oddelení riadenia projektov TnUAD sa uskutočnil v poradí druhý kontrolný deň rektora. Odborní zamestnanci oddelenia organizačne začleneného do rektorátu TnUAD prezentovali doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD. - poverenému výkonom funkcie rektora, projekty riešené v súčasnosti na univerzite financované zo štrukturálnych fondov - Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenia študijných programov, Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na TnUAD prostredníctvom hyperbalickej oxygenoterapie a Efektívna správa a manažment TnUAD.

V spolupráci s inými partnermi firmou RMC s. r. o. Nová Dubnica a Ústavom anorganickej chémie SAV v Bratislave sú na TnUAD riešené projekty Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi a Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály.

TnUAD podala v rámci zverejnenej výzvy prostredníctvom ASFEU dva nové projekty a to Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom tretieho veku pri TnUAD a projekt pod názvom TnUAD chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie.

Oddelenie riadenia projektov TnUAD zabezpečuje riadenie projektov nielen zo štrukturálnych fondov, ale aj riadenie všetkých rozvojových projektov na TnUAD financovaných z iných zdrojov univerzity. Zabezpečuje ich implementáciu do praxe, ale aj udržateľnosť projektov, ktoré boli ukončené v predchádzajúcom období.

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vyjadril spokojnosť s prezentáciou výsledkov oddelenia a úspešnosti celej univerzity v činnosti podávania projektov. V záujme vytvorenia manažérskeho a jednotného riadenia projektovej činnosti na TnUAD a v súvislosti so schválením novej organizačnej štruktúry bude toto oddelenie riadené priamo rektorom.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica