Kontrolný deň na Katedre politológie

14.01.2013

Prvý kontrolný deň, v súlade s vyhláseným plánom kontrolných dní na fakultách a pracoviskách Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, uskutočnil doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora 11. januára 2013 na Katedre politológie s cieľom zefektívnenia procesov a činnosti tejto katedry.

Katedra politológie je celouniverzitným pracoviskom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá v súčasnosti ponúka uchádzačom štúdium v oblasti Politológie a Európskych a globálnych štúdií v akreditovanom študijnom programe „Politológia“ na prvom aj druhom stupni vysokoškolského štúdia a v akreditovanom študijnom programe „Európske a globálne štúdiá“ na prvom stupni vysokoškolského štúdia. Štúdium je realizované v dennej aj v externej forme štúdia.

Významnou sférou uplatnenia absolventov oboch študijných programov sú štruktúry štátu a verejnej správy ako aj subjekty tretieho sektora, občianske združenia a nadácie.

Výsledkom kontroly boli prijaté opatrenia na zlepšenie kvality vo vzdelávacích procesoch a zvýšenie publikačnej činnosti na Katedre politológie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica