Knižnica rozvíja spoluprácu s fakultami

V rámci skvalitňovania spolupráce fakúlt s univerzitnou knižnicou sa dňa 14. 2. 2017 stretlo 20 študentov piateho ročníka Fakulty špeciálnej techniky v univerzitnej knižnici. Knižniční pracovníci pod vedením Márie Rehušovej pre nich pripravili program, kde prezentovali svoje služby. Zamerali sa hlavne na tie, ktoré sa dajú využiť pri tvorbe diplomových prác. Študenti získali informácie, ako hľadať literatúru v knižnici a v elektronických informačných zdrojoch, naučili sa základným technikám rešeršovania a získané poznatky si aj prakticky vyskúšali. Stretnutie malo u študentov veľmi kladnú odozvu. Míting sa uskutočnil pod patronátom prorektora Petra Liptáka, ktorý vyzval študentov k ďalším návštevám knižnice a k využitiu možnosti vypracovať si rešerš na tému svojej diplomovej práce. Univerzitná knižnica chce v organizovaní stretnutí tohto typu pokračovať aj naďalej, a tak sa aktívne podieľať na skvalitňovaní výučby na univerzite. V rámci pokračujúcej spolupráce Fakulty špeciálnej techniky a Univerzitnej knižnice aj študenti 4. ročníka navštívili univerzitnú knižnicu, kde absolvovali prednášku o elektronických informačných zdrojoch a online katalógu Univerzitnej knižnice. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica